دانلود ترجمه مقاله بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص بیوشیمی سرم جوجه گوشتی – Oxford Journals 2018

16,000 تومان

هیچ تفاوتی در مرگ و میر ناشی از آنتریت نکروتیک یا افزودن Gln مشاهده نشد. میانگین پایین مرگ و میر ۱٫۶% مشاهده شده در این آزمایش با کاربرد NE آزمایشگاهی غیرمعمول نیست. شارما و همکاران ۲۰۱۷، از مدل NE مشابه استفاده کردند و دریافتند که < 3% کل مرگ و میر در روز ۳۵م است که در صورت بیماری NE تغییر می¬کند. جارارایامان و همکاران، ۲۰۱۳ هیچ مرگ و میری را به دلیل تزریق آزمایشگاهی NE با استفاده از گونه¬های مخلوط شده Eimeria و یک تایید فشار زمینه های بیماری زای Cp را مشاهده نکردند