دانلود ترجمه مقاله مداخلات روانشناسی مثبت برای افراد دارای صرع – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

 اکثر مشارکت کنندگان جلسه گروهی را بر جلسه فردی ترجیح دادند و یک طول مدت کوتاه تر (30 دقیقه) توس اکثر افراد ترجیح داده شد. نتیجه گیری : این مطالعه تمایل خود گزارشی برای مشارکت کردن در مداخلات روانشناسی را در بر می گرفت. یافته ها پیشنهاد کردند که مداخلات روانشناسی توزیع شده در جلسه گروهی کوتاه بطور زیادی مرجح هستند. مطالعه آینده نیاز دارد تا امکان پذیری چنین طراحی برای بیماران دارای صرع را تعیین کند.