دانلود ترجمه مقاله همه گیر شناسی مقاومت آنتی بیوتیکی به ویبریو کلرلا – الزویر ۲۰۱۹

14,000 تومان

این متاآنالیز روی اپیدمیولوژی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داده است که سویه های V. cholera O1 جدا شده در ایران، یک نرخ مقاومت بالایی در برابر تعداد زیادی از آنتی بیوتیک ها، از جمله کلرامفنیکول، اوکسی تتراسایکلین، تری متوپریم / سولفامتوکسازول، تتراسایکلین، فورازولیدون، استرپتومایسین، پلی میکسین B، آمپیسیلین، نالیدیکسیک اسید، کانامایسین و آموکسی سیلین نشان می دهند