پرسشنامه احساسات مثبت درباره همسر

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:2

سوالات:17

روایی  پرسشنامه: 

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:pdf

تعداد صفحات:5