دانلود ترجمه مقاله خلق و پذیرش معیارهای حسابداری بخش عمومی در کانادا – ۲۰۱۸ Sage

22,000 تومان

دولت فدرال کانادا، بیش از یک قرن است که به نهادینه سازی توسعه سیاست های حسابداری شخصی خود مشغول است. این نهادینه سازی به خوبی پذیرفته شده و کنترل حکومت از طریق شیوه های مدیریت مالی، پایدار می باشد. در کانادا و در دهه ۱۹۷۰، نگرانی در مورد کیفیت گزارش گیری مالی دولتی و مدیریت مالی به طور کلی افزایش یافت و توسط چندین حسابرس و مطالعات دولتی در مورد آن، مطرح گردید. برخی از این مطالعات، صرفا انبوه مشکلاتی را که وجود داشت در بر می گرفت(فشار کارکردی و سیاسی) در حالی که دیگران شروع به سو استفاده از اینکه آیا مجموعه ای از اصول حسابداری پذیرفته شده عمومی برای دولت باید توسعه یابد یا نه ، کردند. همراه این موضوع اخیر یک سوال مطرح بود و آن سوال این بود که این استانداردها توسط چه کسانی باید تدوین شود.