دانلود ترجمه مقاله کیفیت اطلاعات حسابداری و خطر سیستماتیک – اسپرینگر ۲۰۱۸

21,000 تومان

ما به بررسی چند و چون رابطه ی کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستمی در یک نمونه ی جامع از شرکت های مشترک لیست شده در CRSP و مجموعه داده ی Cpmpustat از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۲ پرداختیم. با استفاده از معیار های مختلف کیفیت اطلاعات حسابداری و ریسک سیستمی، ما به این نتیجه رسیدیم که این دو ساختار به صورت محسوس و منفی با هم رابطه دارند. ما ماهیت علی این رابطه را با استفاده از سه آزمایش شبه طبیعی و روش تفاوت در تفاوت ها( DID) بررسی کردیم. نتایج نشان می دهد که افزایش در کیفیت اطلاعات حسابداری منجر به کاهش ریسک سیستمی می شود .