دانلود ترجمه مقاله تاثیرات آگاهی جهانی بر گسترش اپیدمی در شبکه های چندگانه – الزویر ۲۰۱۸

19,000 تومان

به صورت خلاصه، در این مقاله با در نظر گرفتن آگاهی جهانی، مدل GACS برای بررسی تعامل متقابل بین گسترش آگاهی با گسترش همه گیری برمبنای یک شبکه چند منظوره دو لایه پیشنهاد داده شده است. تفاوت اصلی بین مدل GACS و مدل های دیگر این است که احتمال آگاه بودن برای افراد ناآگاه بر مبنای درصد جهانی افراد آگاه در کل جمعیت است. سپس درخت احتمال را برای فرآیندهای مرتبط پویا ایجاد کردیم تا تبدیل ها در بین حالت های مختلف افراد را نشان دهد. با کمک روش MMC جهانی، آستانه همه گیری با حل مساله مقدار ویژه قابل دستیابی است.