دانلود ترجمه مقاله رابطه بین سرمایه اجتماعی، استرس فرهنگ پذیری و علائم غم افزا در نوجوانان چند فرهنگی – الزویر ۲۰۲۰

20,000 تومان

هدف این تحقیق، تائید رابطه بین سرمایه اجتماعی، استرس فرهنگ پذیری و علائم افسردگی در نوجوانان چند فرهنگی با استفاده از مدلسازی رشد پنهان چند متغیری می باشد، به علاوه، تاثیر واسطه ای استرس فرهنگ پذیری در رابطه بین سرمایه اجتماعی و علائم افسردگی بررسی شده است. چندین مورد از تخقیقات انجام شده در این حوزه، رابطه بین سرمایه اجتماعی و افسردگی را در نوجوانان چند فرهنگی تائید کردند.