دانلود ترجمه مقاله بسوی یک چشم انداز جدید برای طراحی یک موزه در مکان های تاریخی – الزویر 2018

50,000 تومان

برخی جنبش ها در معماری مدرن تأکید ویژه ای بر اهمیت مطابقت ساختمان با محیط اطراف دارد. با این حال، انجام چنین معماری زمینه ای بسیار پیچیده است و بطور معمول چیزی نیست که ساکنان آینده ی ساختمان برای شرکت در آن آماده باشند. در این مقاله تلاش می شود که دیدگاه جدیدی برای طراحی یک ساختمان مهم در چنین مکان های حساسی بیان کند، به عنوان مثال، طراحی یک موزه در یک زمینه ی تاریخی. روش تحقیق این مطالعه یک روش کیفی بر پایه تئوری است.