دانلود ترجمه مقاله اولویت بندی نیازها برای حمایت از تصمیم گیری در فرایند تغییر سازمانی – ۲۰۱۸

17,000 تومان

این چارچوب ممکن است با حوزه های مختلف و سازمان های مختلفی سازگار باشد. حتی اگر بازخورد اولیه از شرکار پروژه مثبت باشد ما نمی توانیم مزایای فرایند های تصمیم گیری در خود سازمان در این نقطه از زمان را برآورد کنیم. علاوه بر این ما اذعان می کنیم که این امکان وجود دارد که اندازه گیری های ما مورد بررسی قرار نگرفته باشد. ( به عنوان مثال یک بعد مهم را از دست داده باشیم ) . محدودیت دیگر مقیاس های مختلف دیگر در مورد داده های ارزیابی شده است ( متغیر های رتبه بندی شده و متغیر های مقیاس بندی شد).