دانلود ترجمه مقاله حالت خشم و پرخاشگری: یک مدل واسطه تعدیل شده از نشخوار خشم و انزوای اخلاقی – الزویر ۲۰۱۸

12,000 تومان

پرخاشگری و تجاوز، یک مئسله اجتماعی و سلامت عمومی است که ممکن است به آسیب فیزیکی، مشکلات روانی و رفتاری منجر گردد (ونگ، لی، یانگ، گائو و زائو، 2017). آن به عنوان هر رفتاری تعریف می شود که با انگیزه آسی و صدمه فوری، در حق فردی انجام می شود (اندرسون، و بوشمن، 2002). با توجه به عواقب منفی آن، بررسی عواملی که ممکن است در افزایش پرخاشگری و تجاوز، نقشی داشته باشند، از نظر تئوری و عملی، دارای اهمیت است. خشم، به خوبی به عنون یکی از پیش بینی کننده ترین متغیرهای پرخاشگری، مستند شده است (اندرسون و بوش من، 2002، شوری، کرونلیس، و ایدما، 2011؛ ویلوسکی و رابینسون، 2008، 2010).