دانلود ترجمه مقاله تخصص و کاردانی مالی کمیته بازرسی، جنسیت و مدیریت درآمد – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

این مقاله تاثیر مهارت و تخصص مالی کمیته حسابرسی (AC) و جنسیت را بر مدیریت درآمد با استفاده از داده های نمونه یک شرکت آمریکایی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ بررسی می کند. با توجه به مطالعات پیشین (e.g., Arun et al., 2015; Bédard et al., 2004; Gul et al., 2011; Hossain et al., 2011; Nekhili et al., 2017; Xie et al., 2003)، ما نشان دادیم که تخصص مالی و جنسیت، مکانیسم های نظارت را تحت تاثیر قرار می دهد. سپس ما نمونه را به دو گروه کارشناسان مالی زن و مرد تقسیم می کنیم تا بررسی کنیم که آیا جنسیت کارشناس مالی مهم است یا خیر. نتایج نشان می دهد