دانلود ترجمه مقاله کار آفرینی زنان مدلی برای فصل مشترک میان خانواده و کسب و کار – اسپرینگر ۲۰۱۸

17,000 تومان

تحقیقات قبلی و فعلی ما چندین شرکت را در مدل PIE آزمایش کرده و به آن ها ارزش و اعتبار بخشیده است. ما نشانه ای از وجود ارتباط میان حمایت عاطفی و سازمانی خانواده با عملکرد شرکت یافتیم (ضلع چپ مثلث در شکل ۱). همچین وجود ارتباط قابل ملاحظه ای بین مشکلات شخصی مرتبط با جنسیت ( وجه مداخله ای BFI) و عملکرد شرکت (ضلع سمت راست مثلث در شکل ۱) را به اثبات رساندیم. سرانجام، وجود تاثیر احتمالی موقعیت یک کشور بر روابط میان ابعاد BFI و عملکرد شرکت را اطلاع رسانی کردیم.