دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۷:پیاده سازی پایداری در HEIs به عنوان یک مسئله اصلی در حوزه آکادمیک در نظر گرفته شده است و HEIs در جامعه نقش مهمی دارد. با توجه به مطالعات مختلف متمرکز بر موضوع خاص، می توان به این موضوع پی برد. با این حال، نتایج مرور ادبیات نشان داده اند که IS در چارچوب های پیاده سازی پایداری موجود برای HEIs کم تر در نظر گرفته شده است. وجود این مسئله از طریق یک تجزیه و تحلیل موردی اولیه در ۵ دانشگاه دولتی مالزی اثبات شده است.

عنوان فارسی مقاله: همبستگی استراتژیک میان پایداری و سیستم های اطلاعاتی: تجزیه و تحلیل موردی در موسسات آموزش عالی مالزی
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

 الزویر

مجله تولید پاک – Journal of Cleaner Production

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Sustainability implementation – strategic alignment – information system – higher education institutions
تعداد صفحات ترجمه شده: ۲۴ صفحه (شامل ۴ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Feybi Ariani Goni، Abdoulmohammad Gholamzadeh Chofreh، Muriati Mukhtar، Shahnorbanun Sahran، Syaimak Abdul Shukor، Jiří Jaromír Klemeš
موضوع:
دسته بندی رشته:  
فرمت فایل انگلیسی: 32 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

چکیده گرافیکی

نکات مهم پژوهش

مقدمه

پیشینه پژوهش

پایداری ایجاد شده و تکامل می یابد

HEI ها در تحول به سمت پایداری

بررسی مطالعات مربوط به پیاده سازی پایداری در HEI ها

روش شناسی پژوهش

نتایج تجزیه و تحلیل موردی اولیه

بحث و بررسی

استراتژی پایداری

استراتژی IS

نتیجه گیری

منابع


چکیده

موسسات آموزش عالی برای پاسخ به تحولات جهانی در جهت یک آینده پایدار، طرح های پایداری را در فعالیت های اصلی عملیاتی، برنامه درسی، تحقیق، و جامعه خود گنجانده اند. اطلاعات متعددی در مورد یک پایداری یکپارچه در ماموریت ها و استراتژی های موسسات آموزش عالی انجام شده اند. با این حال، کمبود مطالعاتی وجود دارد که بر نقش مهم سیستم های اطلاعات برای حمایت از شیوه های پایداری در موسسات آموزش عالی تاکید می کنند. این مشکل برای مطالعه در جهت تاکید بر نقش مهم سیستم اطلاعات در طول پیاده سازی پایداری، انگیزه ایجاد می کند.

برای مشاهده چگونگی پیاده سازی طرح های پایداری و اثبات شکاف دانش در عمل توسط موسسات آموزش عالی، یک تجزیه تحلیل موردی اولیه انجام شد. این تجزیه و تحلیل در طول بازدید از طریق یک مصاحبه نیمه ساختار یافته با چند نفر از موسسات آموزش عالی در مالزی انجام شده است، که یک فضای پایدار را پیاده سازی کرده اند. با توجه به تجزیه و تحلیل موردی اولیه، موسسات آموزش عالی، استراتژی سیستم اطلاعات را در آغاز پیاده سازی پایداری خود در نظر نمی گیرند. برای حمایت از شیوه های پایداری آن ها، عدم استفاده از سیستم اطلاعات وجود دارد.

آن ها هنوز برای جمع آوری معیار های پایداری و ارزیابی پایداری آن ها، از روش های دستی استفاده می کنند. در نتیجه، تصمیم گیری پایداری مجزا شده و آن ها نمی توانند عملکرد پایدار خود را ارزیابی کنند. مشکلاتی در رابطه با مدیریت داده ها و فرآیند های پایداری ایجاد می شوند. بنابراین، مفهوم هماهنگی استراتژیک بین پایداری و سیستم اطلاعات در مطالعه حاضر به طور برجسته نشان داده شده است. معرفی این مفهوم از طریق مطالعه حاضر، باعث افزایش درک ما از نقش مهم سیستم اطلاعات برای حمایت از شیوه های پایداری و دستیابی به فضای پایدار موفق می شود.


Abstract

Higher Education Institutions have embedded sustainability initiatives into their core activities of curriculum, research, community, and operational to respond the global transformation towards a sustainable future. Numerous studies have been conducted concerning an integrated sustainability into the missions and strategies of the Higher Education Institutions. However, there is a lack of works that highlight the important role of information systems to support the sustainability practices in Higher Education Institutions. This problem motivates the study to underscore the important role of information systems during the sustainability implementation.

A preliminary case analysis is performed to observe how the Higher Education Institutions implement the sustainability initiatives and to proof the knowledge gap in real practice. The analysis was conducted during visits via a semi-structured interview with a number of persons from Higher Education Institutions in Malaysia that have been implementing sustainable campus.

According to the preliminary case analysis, the Higher Education Institutions do not contemplate the information system strategy at the beginning of their sustainability implementation. There is a lack of information system application to support their sustainability practices.

They still use manual methods to collect the sustainability metrics and assess their sustainability performance. As a result, the sustainability decision-making is isolated and they cannot evaluate their sustainable performance. The problems of managing the sustainability data and processes arise.

Therefore, a concept of the strategic alignment between sustainability and information system is underscored in the present study. The introduction of this concept through this study would enhance our understanding in term of the significant role of the information systems to support the sustainability practices and to achieve a successfully sustainable campus.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک 

مقدمه

مفهوم توسعه پایدار در سطح جهان، برنامه ها و کسب و کار های دولت و همچنین برنامه استراتژی و پژوهش نهاد های آموزش عالی را تحت تاثیر قرار می دهد- HEI ها (بتنکورت و کائور 2011). هر چند، اسناد سیاست قبلی مختلفی وجود داشته اند، ایده پایداری در دهه 1980، آغاز رسمی خود را داشت (چفره و همکاران 2014). در گزارش کمیسیون براتدتلند (1987) بر اهمیت همکاری بین سهامداران در تمام سطوح از جمله مذهبی، ملی و بین المللی به عنوان یک الزام برای حرکت به سمت پایداری تاکید شده است. بیانیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه، سطوح جدیدی از همکاری بین دولت ها و جوامع را برای ایجاد یک کسب و کار بین المللی مدرن ایجاد کرد (ویلر و بیتلی 2014). در پاسخ به تحول به سمت آینده پایدار، گزارش سفر مشترک ما از شورای تحقیقات ملی، باعث شروع یک رشته علمی جدید شد (بیتنکورت و کائور 2011).

HEI ها در سراسر جهان با ادغام مفهوم پایداری در ماموریت ها و شیوه های خود، به مسائل پایداری می پردازند (استفن و گراهام 2010). HEI ها به عنوان یک عامل مهم در ترویج طرح های پایداری در نظر گرفته شده اند (کاراتزوگلو 2013). تحقیقات متعددی در مورد معرفی پایداری در برنامه آکادمیک HEI ها انجام شده اند (جوارز – ناجرا و همکاران 2006)، یک مطالعه در مورد تحول پایداری از طریق مطالعات موردی (فرر بالاس و همکاران 2008) و تجزیه و تحلیل نقش های HEI در آموزش برای پایداری (کاراتزوگلو ، 2013). در نتیجه، بدیهی است که در حال حاضر استراتژی های پایداری در شیوه های روزانه HEI  ها ادغام شده اند، از جمله برنامه درسی، تحقیق ، عملیات و جامعه. در این رویکرد، HEI هایی که چشم انداز، استراتژی و قابلیت های پیاده سازی روشنی برای ادغام طرح های پایداری دارند، بیش تر مورد توجه قرار می گیرند (شرمن 2008).

مانند سازمان های پیچیده، HEI ها می توانند در نشان دادن چگونگی تعهد یک سازمان به پایداری، مدلی برای جامعه باشند. HEI ها می توانند برای کمک به تحول در جهت یک آینده پایدار، افراد فارغ التحصیل را وارد جامعه کنند که دارای دانش پایداری هستند. HEI ها در سراسر جهان، در فعالیت های مرتبط با پایداری مشارکت دارند، مانند بهبود دوره های خاص پایداری و همکاری تحقیقاتی در زمینه پایداری (هنکاک و نوتمن 2014). با این حال، آن چه برای HEI ها مورد نیاز است، یک سیستم اطلاعات (IS) برای ادغام طرح های پایداری در همه مولفه های HEI می باشد، شامل برنامه درسی، تحقیق، عملیات و جامعه که هر دو در سازمان های داخلی و خارجی هستند. HEI ها در تحول کسب و کار به سمت آینده پایدار نقش مهمی دارند و به عنوان یک موضوع مهم در عرصه آکادمیک ظهور کرده اند (راپاپورت و کریگتون 2007). ادبیات مربوط به پایداری در HEI ها متفاوت است، با این حال، بخش زیادی از مطالعات با مطالعات تجربی و توضیحی در ارتباط قرار دارند که به بررسی استراتژی ها و رویکرد ها در نهاد های خاص می پردازند (جورگ و همکاران 2015)، مطالعاتی که به بررسی نقش مهم HEI ها در پیاده سازی پایداری (استفنز و همکاران 2008) ، ارزیابی پایداری (گومز و همکاران 2015) و ادغام پایداری در آموزش / برنامه درسی می پردازند (ویلز 2014).

دانلود ترجمه مقاله همبستگی استراتژیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *