دانلود ترجمه مقاله توصیف دوزیمتر OSL برای استفاده در سنجش دوز در روش های توموگرافی محاسبه ای – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله توصیف دوزیمتر OSL برای استفاده در سنجش دوز در روش های توموگرافی محاسبه ای – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله توصیف دوزیمتر OSL برای استفاده در سنجش دوز در روش های توموگرافی محاسبه ای – الزویر ۲۰۱۸:اسخ کرما هوا از سیگنال OSL یک روند خطی برای هر دو اشعه ایکس با پتانسیل ثابت و CT اسکنر بالینی، با تفاوت در دامنه خود، در حدود 10٪ را نشان داد. قابلیت تکثیر، قابلیت استفاده مجدد، و اثر نرمال سازی بتا با جدا کردن 72 دوزیمتر در 3 گروه آنالیز شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه همراه با کارهای قبلی نشان می دهند که این نوع دوزیمتر برای ارزیابی دوز در کاربرد های بالینی CT، مناسب است.

عنوان فارسی مقاله:
توصیف دوزیمتر OSL برای استفاده در سنجش دوز در روش های توموگرافی محاسبه ای
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

 الزویر

Journal: Physica Medica – Volume 47, March 2018, Pages 16-22

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Computed Tomography; Dosimetry; Instrumentation; OSL; Radiology
تعداد صفحات ترجمه شده: 17 صفحه  با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Louise Giansante, Josilene C. Santos, Nancy K. Umisedo, Ricardo A. Terini, Paulo R. Costa,
موضوع:
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 7 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 همگنی دسته ای

2.2 پاسخ انرژی

جدول 1. سری کیفیت های پرتو ایکس RQR و RQT برای سنجش پاسخ انرژی دوزیمتر های آنالیز شده، استفاده شد. ولتاز لوله اشعه ایکس (Kv)، فیلتر سازی خارجی (mm Cu)، HVL اولیه ی اسمی (mmAl)، و انرزی موثر تعیین شده برای هر کیفیت تابش نشان داده شده است.

2.3 خطی بودن پاسخ

شکل1. چپ محفظه ی یون سازی مرکزی اسکنر CT 64 بخشی Philips Brilliance . راست محفظه یون سازی 0.6 cc قرار داده شده بر نگه دارنده ی آکرلیک. کرمای هوا در این موقعیت و برای هر گروه TLD و OSLD در همین موقعیت اندازه گیری شده است.

جدول 2. پارامتر ای استفاده شده برای سنجش خطی بودن پاسخ های OSLD در موقعیت های جداگانه. در آزمایشگاه، دوزیمتر ها و IC با فاصله ی 1متر از نقطه کانونی لوله اشعه ایکس قرار می گیرند. در بیمارستان ها آن ها در مرکز اسکنر های CT قرار می گیرند.

2.4. قابلیت تکثیر، قابلیت استفاده مجدد و اثر نرمالیزاسیون بتا

جدول 3. گروه های OSLD مورد توجه در آزمایش های قابلیت تکثیر و قابلیت استفاده مجدد

3. نتایج و بحث

3.1 همگنی دسته ای

شکل 2: پراکندگی پاسخ های OSLD. 452 دوزیمتر استفاده نشده به طور هم زمان با استفاده از تکنیک های مشابه مورد تابش قرار گرفتند.

3.2 پاسخ انرژی

شکل 3: پاسخ های انرژی OSLD مشاهده شده در این مطالعه برای هشت کیفیت متفاوت اشعه ایکس. سیگنال OSL میانگین مشاهده شده برای هر کیفیت نرمالیزه شده است به کیفیت اشعه RQT9 . دو نشانه ی متناظر دیگر برای پاسخ انرژی دوزیمتر های آلومینیوم اکسید در کار جداگانه بررسی شده است. این دیتا ها برای مقایسه با دیتا های کار حاضر نرمالیزه شده است.

3.3. خطی بودن پاسخ

شکل 4: مقایسه خطی بودن پاسخ های OSLD در چپ و TLD در راست برای اندازه گیری کرمای هوا با یک لوله اشعهایکس MCN421 واسکنر CT. سیگنال OSL با پاسخ با تابش بتا همانطور که قبلا توضیح داده شده است، نرمالیزه شد.

جدول4. پارامتر های خطی بودن پاسخ OSLD و TLD مشاهده شده در موقعیت های جداگانه برای 120 Kv.

3.4. قابلیت تکثیر، قابلیت استفاده مجدد و اثر نرمالیزه کردن بت

شکل 5: پاسخ دوزیمتر به تابشبرایگروه های 1 و 2 و سیگنال OSL نرمالیزه شده برای گروه 3. برای هر مجموعه داده، رنج های متفاوتی (مینیمم و ماکزیمم) وجود دارد، جعبه شامل 50 درصد داده (25 تا 75 درصد) است، خط افقی داخل جعبه نشان دهنده ی مقدار میانه پاسخ های مربه نشان داده شدهدر میانگین داده است. گروه 1 و 2 خط های خارج را نشان می دهند.

4. نتیجه گیری


ترجمه چکیده

این مطالعه توصیف ویژگی های یک Al2O3:C OSLD (نوع Landauers Luxel) برای سنجش دوز در توموگرافی محاسبه ای می باشد. اشعه های مضر با استفاده از هر دو تجهیزات اشعه ایکس با پتانسیل ثابت و سی تی اسکن بالینی 64 تایی می تواند هدایت شود، و بازخوانی با استفاده از یک خواننده Risø TL / OSL انجام می شود. جنبه های زیر مورد مطالعه قرار گرفت: همگنی دسته ای، پاسخ انرژی، خطی بودن پاسخ دوز، قابلیت تکثیر، قابلیت استفاده مجدد، و اثر عدم قطعیت با عادی سازی سیگنال های OSL در پاسخ آنها به تابش بتا.

یک گروه از 330 دوزیمتر از 452 تابش با همان دوز سیگنال OSL را در فاصله 4.7٪ از میانگین نشان داد. دوزیمترها پاسخ وابسته به انرژی را با توافق خوب با نتایج موجود در مقالات نشان دادند. پاسخ کرما هوا از سیگنال OSL یک روند خطی برای هر دو اشعه ایکس با پتانسیل ثابت و CT اسکنر بالینی، با تفاوت در دامنه خود، در حدود 10٪ را نشان داد. قابلیت تکثیر، قابلیت استفاده مجدد، و اثر نرمال سازی بتا با جدا کردن 72 دوزیمتر در 3 گروه آنالیز شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه همراه با کارهای قبلی نشان می دهند که این نوع دوزیمتر برای ارزیابی دوز در کاربرد های بالینی CT، مناسب است.


چکیده انگلیسی

This study describes the characterization of an Al2O3:C OSLD (Landauer’s Luxel™ tape) for dose evaluation in Computed Tomography. The irradiations were conducted using both a constant potential X-ray equipment and a 64-slice clinical CT scanner, and the readouts were performed using a Risø TL/OSL reader. The following aspects were studied: batch homogeneity, energy response, linearity of dose response, reproducibility, reusability, and effect of uncertainties with the normalization of OSL signals per their response to beta radiation.
A group of 330 dosimeters from the 452 irradiated with the same dose presented OSL signals within the interval of 4.7% from the average.
The dosimeters presented energy-dependent response in good agreement with results found in the literature. The air kerma response of the OSL signal showed a linear trend for both the constant potential X-ray device and the clinical CT scanner, with differences in their slopes of approximately 10%. Reproducibility, reusability, and effect of beta normalization were analyzed by separating 72 dosimeters in 3 groups. The results obtained in this study together with those of previous works indicate that this type of dosimeter is adequate for dose evaluation in CT clinical applications.
 

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله روش های توموگرافی

 

1. معرفیاز توسعه نخستین تجهیزات توموگرافی کامپیوتری (CT) در سال 1970، این روش تشخیصی تصویری به سرعت در حال توسعه است [1]. میزان دوز تابش جذب شده توسط بیماران به علت این تکنیک به یک نگرانی در بین رادیولوژیست ها، محققان و تولید کنندگان تبدیل شده است [2-4]، منجر به توسعه روش های مختلف برای ارزیابی دوز جذب شده در این آزمایشات شده است [5]. محفظه های یون سازی (IC)، رها شدن نور از جسم داغ[1] (TL) و اخیرا ، دوزیمتری نورافشانی تحریک شده نوری (OSL)، برای مثال، به طور گسترده ای برای تخمین دوز در vivo در افراد پس از مرگ و در فانتوم ها استفاده می شود.Lavoie و همکاران [6]، به عنوان مثال، یک روش آزمایشی برای سنجش دوزیمتر nanoDot   Al2O3: C  (Landauer)، با هدف کاربرد این سیستم در روش CT پیشنهاد داد. در مطالعه انجام شده توسط Funama و همکاران [7]، نویسندگان مقادیر دوز در اندام های حساس به تابش در قفسه سینه و پستان به علت روش های آنژیوگرافی کرونر CT (CTCA)اندازه گیری کردند. پرتوهای درماني و تشخيصي در یک محدوده انرژی کم توسط Spasic و Adam ارزیابی شد [8]. اخیرا، شرایط سفید کننده مطلوب با درچه های کاملا پرشده دوزیمتر های Al2O3: C  برای ارزیابی تغییرات در حساسیت آن ها به دوز سنجیده شدند [9].در بررسی ارائه شده توسط Alaei و Spezi [10]، نویسندگان چندین روش استفاده شده برای محاسبه دوز به علت روش CBCT، از جمله یک تنوع انواع فانتوم ها و دوزیمترها پیشنهاد دادند. دوزیمتر  nanoDot Al2O3: C از Landauer نیز برای اندازه گیری دوزهای خارج از زمینه در راديوتراپي به کار برده شد، و نتايج همبستگي خوبي با نتايج بدست آمده با سایر انواع دوزیمترها نشان دادند [11]. Takegami و همکاران [12] برای ارزیابی سطح ورودی دوز (ESD) در فانتوم ها و در بیماران ، از یک اسکنر CT جدید با 320 بخش استفاده کردند. نتایج گزارش شده توسط این نویسندگان و دیگران نشان می دهد که این سیستم دوزیمتری مزایای بسیاری در مقایسه با سایر سیستم ها، مانند کارایی، دقت، خطی بودن و وضوح فضایی خوب، علاوه بر نگه داشتن سیگنال پس از خواندن دارد.مطالعه ی حاضر یک روش آزمایشی برای توصیف خصوصیات در محدوده تشخیص دوزیمتر تحریک شده نوری Al2O3: C  (Lanauer)پیشنهاد می دهد. هدف از مطالعه حاضر، برای تأیید کاربرد این نوع دوزیمتر در سنجش دوز سیگنال CT با استفاده از فانتوم های شبیه انسان های بالغ و کودکان در ماشین های  CT بالینی می باشد[13]. نویسندگان توانایی های این تکنولوژی برای این نوع هدف را نشان داده اند، اما تاکید بر این که اگرچه چندین ویژگی از OSL در مقالات به خوبی مستند شده اند، به طور خاص برای دوزیمتری شخصی، کاربرد آن برای اهداف دیگر هنوز هم با روش های علمی ثابت نشده است. این مقاله قصد دارد در این روند اعتبار سنجی شرکت کند.

[1] thermoluminescence

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *