دانلود ترجمه مقاله مطالعه In vivo و In virto آزمایشگاهی حفاظت عصبی نانو ذرات لیپیدی جامد – Asiapharmaceutics 2018

دانلود ترجمه مقاله مطالعه In vivo و In virto آزمایشگاهی حفاظت عصبی نانو ذرات لیپیدی جامد – Asiapharmaceutics 2018

دانلود ترجمه مقاله مطالعه In vivo و In virto آزمایشگاهی حفاظت عصبی نانو ذرات لیپیدی جامد – Asiapharmaceutics 2018:در مطالعه ی حاضر، نانوذرات لیپیدی جامد کلوئیدی که حاوی دی متیل فومارات هستند، توسط روش میکروامولسیون گرم(داغ)، و با استفاده از سونیکاتور میله ای (probe sonicator) (هموژنایزر التراسونیک میله ای)، ساخته شدند. همان طور که توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM نشان داده شده است، نانوذرات تولید شده، شکل کروی بدون برآمدگی داشتند. به علاوه، مشخصات(پروفایل) آزادسازی دارو در شرایط آزمایشگاهی، بر یک پروفایل پایدار آزادسازی تأکید می کنند. DMF پرشده در SLNs، همچنین فعالیت حفاظت عصبی (نوروحفاظتی) بر روی سلول نوروبلاست SH-SY5Y، تحت تنش اکسایشی را، به اثبات رساند.

عنوان فارسی مقاله:

مطالعه In vivo و In virto آزمایشگاهی حفاظت عصبی نانو ذرات لیپیدی جامد پر شده با دی متیل فومارات

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:
Asiapharmaceutics
مجله آسیایی داروشناسی – Asian Journal of Pharmaceutics
کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Cuprizone model – dimethyl fumarate – multiple sclerosis – SH-SY5Y neuroblast cells
تعداد صفحات ترجمه شده: ۱۳ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
J. Craig Nelson، M.D., David Bickford، B.S., Kevin Delucchi، Jess G. Fiedorowicz، William H. Coryell
موضوع:  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 6 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات لیپیدی جامد

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مقالات

چکیده

معرفی

مواد و روش ها

مواد

روش ها

آماده سازی SLNs (نانوذرات لیپیدی جامد)

مشخص کردن مقدار بهینه ی DMF (دی متیل فومارات) پر شده در SLN (نانوذارت لیپیدی جامد)

اندازه متوسط ذرات و پتانسیل زتا

درصد راندمان جذب (EE)

آزادسازی دارو در خارج از بدن موجود زنده (شرایط آزمایشگاهی) (In virto)

مشخصات

کشت سلولی و آزمایش MTT

تعیین غلظت بهینه ی H2O2

تعیین فعالیت نوروحفاظتی (حفاظت عصبی)

مطالعات داخل بدن موجود زنده (In vivo)

فعالیت حرکتی

هماهنگی حرکتی (آزمایش روتارد Rotarod test)

آزمایش میدان باز

نتایج و بحث

تعیین مشخصات DMF پرشده در SLNs

آزمایش MTT

فعالیت در داخل موجود زنده (In vivo)

بحث

منابع


چکیده

معرفی: دی متیل فومارات (DMF) یک داروی خوراکی تایید شده توسط FDA است که برای درمان بیماران دارای اسکلروسیز چندگانه یا بیماری ام اس (MS)، مورد استفاده قرار می گیرد. نیمه عمر بیولوژیکی DMF حدودا یک ساعت می باشد، و این ماده سریعا به پیش ساز (متابولیت) فعال مونومتیل فومارات، تجزیه (هیدرولیز) می گردد. هدف مطالعه حاضر، غلبه بر این محدودیت ها، با فرمول بندی و توصیف کردن DMF پر شده در نانوذرات لیپیدی جامد (SLNs) است. مواد و روش ها: DMF ی که SLNs را پر می کند، توسط روش میکرو امولسیون (میسل معکوس) گرم تهیه گردید.

اسید استئاریک، به عنوان لیپید و لسیتین سویا به عنوان کولیپید (colipid) استفاده گردیدند. نتایج و بحث: SLNs ترکیب شده (سنتز شده)، میانگین اندازه ی ذره ای ۳۰۰ نانومتر، شاخص پراکندگیindex) (polydispersityکمتر از ۰٫۳، و ارزش پتانسیل زتا (zeta potential value) 34.89- میکروولت را نمایش می دهد. ارزیابی خارج بافت زنده (In vito) سلول های نوروبلاستومای SH-SY5Y انسانی، یک اثر نورو حفاظتی (حفاظت عصبی) این سیستم های کلوئیدی تحت تنش اکسایشی را، تأکید می کند.

DMF پر شده در SLNs، در قابلیت پایداری (زیست پذیری) سلول تحت اثر آب اکسیژنه (H2O2) که مرگ برنامه ریزی شده ی سلولی یا آپوپتوسیز (apoptosis) را تحریک می کرد، افزایش نشان می داد. مدل موش کوپریزونی(cuprizone mouse model)، مبتلا به MS، در ارزیابی اثر DMF پر شده در SLNs، بر پیامدهای حرکتی استفاده گردید. بحث: مطالعه ی خارج موجود زنده (In virto) همچنین، امتیازات حرکتی و هماهنگی تحرکی بهتری در مدل موش کوپریزون برای MS، نمایش داد.


Abstract

Introduction: Dimethyl fumarate (DMF) is a FDA approved oral medication used to treat patients with multiple sclerosis (MS). Biological half-life of DMF is about 1 h, and it is rapidly hydrolyzed to its active metabolite monomethyl fumarate. The objective of present study is to formulate and characterize DMF loaded solid lipid nanoparticles (SLNs) to overcome these limitations.
Material and Methods: DMF loaded SLNs were prepared by hot microemulsion and sonication method. Stearic acid was used as lipid and soy lecithin was colipid.
Results and Discussion: The synthesized SLNs offered an average particle size of 300 nm, polydispersity index <0.3, and zeta potential value of −۳۴٫۸۹ mv. In vitro evaluation on human neuroblastoma SH-SY5Y cells confirmed to have a neuroprotective effect of these colloidal systems under oxidative stress. DMF loaded SLNs showed to increase cell viability under H2 O2 induced cell apoptosis. Cuprizone mouse model for MS was used to evaluate the effect of DMF loaded SLNs on locomotion score.
Conclusion: In vitro study also confirmed a better locomotion and motor coordination scores in cuprizone mouse model for MS.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله نانو ذرات لیپیدی جامد

معرفی

فرایند انحطاط عصبی (تحلیل عصبی)، با آسیب به آکسون ها و الیگودندروسیت ها (الیگودندروگلیا)، به نظر می رسد که دلیل اختلال و ناتوانایی نورولوژیکی دائمی باشد؛ این یک ویژگی کلیدی بیماری اسکلروسیز چندگانه (MS) می باشد [1،2]. در حال حاضر، بیشتر درمان های در دسترس MS به نظر می رسد، اثرات خودشان را در میان کارکردهای تعدیل ایمنی یا سرکوبگری ایمنی، اعمال می کنند [5-3]. هرچند، این درمان ها بر مهار التهاب ناشی شده از سلول ایمنی اثرگذارند و نرخ عود (برگشت بیماری) را کاهش می دهند، اما آنها در کنترل کردن فرایندهای انحطاط عصبی که بعدا در جریان بیماری بوقوع می پیوندد، اثرگذار نیستند [6]. استرهای اسید فوماریک از سال 1959 به عنوان یک درمان برای بیماری صدفک (پسوریاسیز) استفاده می شده است [7]. دی متیل فومارات (DMF)، به عنوان یک درمان مقدم برای پایین آوردن نرخ عود(بازگشت) در MS، اخیرا توسط FDA تأیید شده است [11-8]. DMF و مونو متیل فومارات، قادر به فعال کردن عامل رونویسی مسیرهای فاکتور نوکلئیکی- اریتروئید 2- وابسته به فاکتور2 (NFE2L2) بوده و متعاقبا بیان پروتئین های آنتی اکسیدانی را تحریک می کنند [12،13]. تنش اکسایشی یک از مهم ترین عوامل در بیماری زایی MS بوده و بی تردید در میان آنسفالومیلیت های (بیماری التهاب مغز و نخاع) خودایمنی آزمایشی یک موش آزمایشگاهی دارای MS، و همچنین در ضایعات ناشی از MS، به خوبی آشکار است [14]. در سال های اخیر، بسیاری از تحقیقات تائید کرده اند که نانوفناوری جدید می توانند برای تشخیص و درمان طیف گوناگونی از بیماری های مربوط به ایمنی، مثل MS، به کار روند. نانوذرات لیپیدی جامد (SLNs)، یک روش دارورسانی (تحویل دارو) زیست سازگار نانوکلوئیدی جدید با ظرفیت زیستی و جابجایی (ترابری) دارویی ارتقا یافته می باشد. این سیستم های نانوکلوئیدی، برای هدف گیری سیستم عصبی مرکزی (CNS) و بسیاری اختلالات عصبی (نورولوژیکی)، اخیرا ابداع گردیده اند. شناخت چالش های اختلالات عصبی، رضایت بیمار و افزایش اثربخشی، در فرمول بندی(ترکیب و ساخت) DMF پر شده در SLNs، در کوششی برای غلبه بر این نگرانی ها، پیش بینی شده بود. به علاوه، سیستم کلوئیدی توسعه داده شده، به صورت آزمایشگاهی (In virto) در سلول های نوروبلاستومای انسانی و در یک حیوان آزمایشگاهی توسط کوپریزون مبتلا شده (ابتلای حیوان آزمایشگاهی به بیماری با تزریق کوپریزون) ارزیابی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *