دانلود ترجمه مقاله مطالعه In vivo و In virto آزمایشگاهی حفاظت عصبی نانو ذرات لیپیدی جامد – Asiapharmaceutics 2018

15,000 تومان

در مطالعه ی حاضر، نانوذرات لیپیدی جامد کلوئیدی که حاوی دی متیل فومارات هستند، توسط روش میکروامولسیون گرم(داغ)، و با استفاده از سونیکاتور میله ای (probe sonicator) (هموژنایزر التراسونیک میله ای)، ساخته شدند. همان طور که توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM نشان داده شده است، نانوذرات تولید شده، شکل کروی بدون برآمدگی داشتند. به علاوه، مشخصات(پروفایل) آزادسازی دارو در شرایط آزمایشگاهی، بر یک پروفایل پایدار آزادسازی تأکید می کنند. DMF پرشده در SLNs، همچنین فعالیت حفاظت عصبی (نوروحفاظتی) بر روی سلول نوروبلاست SH-SY5Y، تحت تنش اکسایشی را، به اثبات رساند.