دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد برای پیش بینی حرکات زیرزمینی لرزه ای چندپشتیبانی در خاک اشباع لایه بندی شده تحت آب سطحی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد برای پیش بینی حرکات زیرزمینی لرزه ای چندپشتیبانی در خاک اشباع لایه بندی شده تحت آب سطحی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد برای پیش بینی حرکات زیرزمینی لرزه ای چندپشتیبانی در خاک اشباع لایه بندی شده تحت آب سطحی – الزویر ۲۰۱۸: این راه حلها در برابر چگالی طیف نیرو هدف گذاری شده و طیف پاسخ هدف و توابع متقابل هدف مورد تایید قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل پارامتری ارائه شده است که در آن اثرات ضخامت خاک، زاویه برخورد و عمق آب فوقانی، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ضخامت خاک، زاویه برخورد و عمق آب فوقانی، تأثیر قابل توجهی بر دامنه عملکرد انتقال دارند که بیشتر بر روی نسبت بین زمین لرزه و حرکات زیرزمینی، تاثیر می گذارد.

عنوان فارسی مقاله:
یک رویکرد برای پیش بینی حرکات زیرزمینی لرزه ای چندپشتیبانی در خاک اشباع لایه بندی شده تحت آب سطحی
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Soil Dynamics and Earthquake Engineering – Volume 115, December 2018, Pages 104-118

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Saturated soil under surface water
Multi-support seismic motions
Transfer function
Power spectral density
Cross-coherence function
تعداد صفحات ترجمه شده: 27 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Guohuan Liu, Haitao Yu, Yaqiang Liu, Jijian Lian,
موضوع: ,,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 15 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله حرکات زیرزمینی لرزه ای

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2. معادلات موج و عملکرد انتقال در خاک اشباع شده تحت آبهای سطحی

2.1 تئوری پایه: توابع بالقوه در محیطهای مختلف

2.2 شرایط حدی

2.3 روند مشتق گیری ماتریس انتقال

2.4. شکست و بازتاب در رابطهای خاک اشباع شده تحت آبهای سطحی

2.5. مشتق گیری تابع انتقال در خاک اشباع شده در زیر آبهای سطحی

3. روند مشتق گیری برای حرکت زیر زمینی (زیربستردریا) چندپشتیبان در خاک اشباع شده در زیر آبهای سطحی

3.1 روند مشتق گیری PSD زیرزمینی (زیر بستردریا) و طیف پاسخ

3.2 روند مشتق گیری تابع وابستگی (همدوسی) زیرزمینی (زیربستردریا)

4. شبیه سازی حرکات لرزه ای چند نقطه ای در خاک اشباع شده تحت آبهای سطحی

4.1 پیاده سازی

4.2 پارامترهای اولیه

4.3. اثر ضخامت خاك

4.4 اثر زاویه برخورد

4.5 اثر عمق آب فوقانی

5. نتیجه گیری

ضمیمه A

ضمیمه B

ضمیمه C


ترجمه چکیده

شبیه سازی حرکت های زیرزمینی لرزه ای چندپشتیبان (یعنی متغیر فضایی ) در مناطق دریایی نقش مهمی در تحلیل لرزه ای سازه های عبور دریایی مانند پلهای عبوری دریایی و تونل های زیرزمینی دارد. با اینحال، رویکردهای موجود برای پیش بینی حرکات لرزه ای چند پشتیبان عمدتا بر خاکهای مکانهای خشک بدون آب سطحی تمرکز می کند. این مقاله روشی را برای پیش بینی حرکات زیرزمینی لرزه ای چند پشتیبانی در فضاهای نیمه اشباع لایه ای زیر آب های سطحی تحت معرض امواج مضاعف P، بررسی می کند.
عملکرد انتقالی در خاک اشباع شده در زیر آب های سطحی، به عنوان مبنای نظری شبیه سازی عددی بعدی، ابتدا بر اساس نظریه انتشار موج و ضرایب بازتابی محاسبه شده موج P1، P2، SV در خاک اشباع شده، به دست آمد. تابع انتقال مشتق شده، بیشتر برای استخراج و به دست آوردن تابع چگالی طیفی زیرزمینی (زیر دریایی) و عملکرد طیف پاسخی است. سپس دو تابع به دست آمده، همراه با تابع وابستگی متقابل اضافی بعدا برای ساخت ماتریس چگالی طیفی متقابل نیرو بکار گرفته شده و به این ترتیب برای شبیه سازی حرکات زیرزمینی لرزهای چند پشتیبانی، شبیه سازی شدند.

این راه حلها در برابر چگالی طیف نیرو هدف گذاری شده و طیف پاسخ هدف و توابع متقابل هدف مورد تایید قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل پارامتری ارائه شده است که در آن اثرات ضخامت خاک، زاویه برخورد و عمق آب فوقانی، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ضخامت خاک، زاویه برخورد و عمق آب فوقانی، تأثیر قابل توجهی بر دامنه عملکرد انتقال دارند که بیشتر بر روی نسبت بین زمین لرزه و حرکات زیرزمینی، تاثیر می گذارد.


چکیده انگلیسی

Simulation of multi-support (i.e. spatially variable) seismic underground motions in sea areas plays a significant role in the seismic analysis of cross-sea structures such as cross-sea bridges or subsea tunnels. However, existing approaches for predicting multi-support seismic motions mainly focus on the dry site soils without overlying surface water. This paper proposes an approach for predicting multi-support seismic underground motions in layered saturated half space under surface water, subjected to oblique incident P waves. The transfer function in saturated soil under surface water, as the theoretical basis of the subsequent numerical simulation, is first derived based on wave propagation theory and the calculated reflection coefficients of P wave-induced P1, P2, SV waves in saturated soils.
The derived transfer function is further employed to deduce and obtain the underground (sub-seabed) power spectral density function and response spectrum function. The two obtained functions, combined with the additional cross-coherence function, are subsequently employed to construct the cross power spectral density matrix and thus to simulate multi-support seismic underground motions. The solutions are validated against the target power spectral density, target response spectrum and target cross-coherence functions. A parametric analysis is presented where the effects of the soil thickness, the incident angle and the overlying water depth are investigated. Results show that the soil thickness, incident angle and overlying water depth have significant influences on the amplitude of transfer functions, which further affect the ratios between seismic ground and underground motions.
 

 

نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله حرکات زیرزمینی لرزه ای 

مقدمه

مولفه های مختلف از جمله پراکندگی موج، عبور موج، و اثرات ساده سازی مکان، باعث حرکت زمین در  مکانهای مختلف می شود [1،10،12،21،39،9]. مشاهده شده که تنوع فضایی حرکات لرزه ای، تأثیر قابل توجهی بر پاسخ دینامیکی ساختارهای مهندسی، به ویژه برای ساختارهایی مانند پلهای طولانی، سیستمهای خطوط برج انتقال، تونلها و سدها [2،41-44] دارد. بنابراین شبیه سازی و پیش بینی های منطقی حرکت های لرزه ای چند پشتیبانی برای تحلیل واکنش سازنده قابل اعتماد، ضروری است [21،23،3،33،46].

به طور کلی، برای شبیه سازی حرکات لرزه ای چندپشتیبانی برای ساخت ماتریس چگالی طیفی متقابل نیرو، نیاز به تابع PSD هدف (چگالی طیفی نیرو)، طیف پاسخ طیفی و تابع وابستگی است [20،22،24،27،31، 35]. بر اساس این چارچوب تحقیقی، تعدادی از روشها، توسعه، پیشنهاد و استفاده شده است. به طور خاص، Deodetis  [15] یک روش را برای شبیه سازی حرکات فضایی زمین با تراکم طیفی نیرو مختلف در نقاط مختلف ارائه داد و تاثیر تنوع فضایی حرکات زمین را بر پاسخ لرزه ای سدهای خاکریز بزرگ بررسی کرد. سپس روش Deodetis و همکارانش [16]، به طور فضایی برای ایجاد سابقه حرکت زمین لرزه ای متفاوت، توسعه یافت. با توجه به تأثیر مکانهای نامنظم لایه ای و خواص خاکی تصادفی در توابع وابسته، [4،5] یک روش تقریبی برای شبیه سازی حرکات مکانهای مختلف زمین بر روی سطح مکانهای غیر یکنواخت ارائه گردید. سپس روش آنها مورد توجه قرار گرفت و توسط بسیاری از محققان گسترده شد [26،28،45]. علاوه بر این، تاثیر حرکات لرزه ای مختلف فضایی بر پاسخ لرزه ای انواع ساختارهای مختلف، مانند برج های انتقال، سدهای بزرگ و پلهای بزرگ، توسط آن بررسی شد [1،37،14،30،48،19، 34].

تحقیقات فعلی در مورد حرکات لرزه ای چند پشتیبان، به طور عمده بر پاسخ لرزه ای در مکانهای خاک خشک خاک بدون سطح آب فوقانی، تمرکز می کنند [49،50]. با اینحال، برای آن ساختارهای طولانی که بر روی دریا قرار دارد مانند پل های عبوری و تونلهای زیرزمینی، خاکهای محل (یا زیر دریایی) اشباع شده و با آب سطحی پوشانده می شوند. بنابراین، مدلهای نظری یا توابع قابل استفاده برای شبیه سازی حرکت لرزه ای در خاک خشک مناسب نیستند. بنابراین، بسیار ضروری است که توابع نظری خاصی را که برای پیش بینی حرکات لرزه ای چند پشتیبانی در خاکهای اشباع شده که با آب سطحی پوشیده شده، استفاده نمود. بر اساس نظریه بیوت [6-8]، محققان به طور گسترده ای در مورد انتشار موج در خاک اشباع، بررسی کردند و تأکید بیشتری بر تحقیق در مورد بازسازی پیچیده و شکستگی[1] در جامد اشباع و در رابط محیط مایع، مشخص کردند.

[1] –refraction

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *