دانلود ترجمه مقاله یک رویکرد برای پیش بینی حرکات زیرزمینی لرزه ای چندپشتیبانی در خاک اشباع لایه بندی شده تحت آب سطحی – الزویر ۲۰۱۸

30,000 تومان

 این راه حلها در برابر چگالی طیف نیرو هدف گذاری شده و طیف پاسخ هدف و توابع متقابل هدف مورد تایید قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل پارامتری ارائه شده است که در آن اثرات ضخامت خاک، زاویه برخورد و عمق آب فوقانی، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ضخامت خاک، زاویه برخورد و عمق آب فوقانی، تأثیر قابل توجهی بر دامنه عملکرد انتقال دارند که بیشتر بر روی نسبت بین زمین لرزه و حرکات زیرزمینی، تاثیر می گذارد.