دانلود مقاله ترجمه شده شیوه بهینه سازی انرژی در سیستم های تعبیه شده چندپردازنده ای – ۲۰۱۸ IEEE

19,000 تومان

در این کار تحقیقاتی پژوهشی، اهمیت تغییردمای محیط فعلی هنگام طراحی سیستم های کاربردی بلادرنگ را نشان داده ایم. در اینجا مکانیسم مهاجرت وظیفه مبتنی بر الگوریتم زمان بندی چند هسته ای معرفی و سربار این مکانیسم از طریق شبیه سازی تابعی روی مدل STORM و حرارتی توصیف و عملی بودنش در مورد MPSoC ثابت گردید. امروزه تعداد زیادی از تکنیک ها اثر دمای محیطی را در نظر نمی گیرند و می توان آنرا در کار آتی مورد بررسی قرار داد. اکثر الگوریتم های فعلی تنها برای سیستم های چند هسته ای همگن تعریف می شوند که برای سیستم های چندهسته ای ناهمگن می توانند بزرگ باشند.