دانلود ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی روش های ساخت در حفاری های عمیق روی تونل های سپری – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی روش های ساخت در حفاری های عمیق روی تونل های سپری – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مطالعه تطبیقی روش های ساخت در حفاری های عمیق روی تونل های سپری – الزویر ۲۰۱۸: یک مدل عددی سه بعدی در نرم افزار اجزای محدود (FE)، آباکوس 6.10، ایجاد شده تا فرایند عملی ساخت DAEM را شبیه سازی کند، و نتایج عددی همراه با داده های میدانی تحلیل شده اند. مطالعات تطبیقی از طریق شبیه سازی طرح های فرضی ساخت دو روش حفاری متعارف که برای مورد بررسی شده پیشنهاد شده بودند، انجام شدند. نتایج عددی موید کارایی DAEM در کنترل تغییر شکل تونل زیری در اثر حفاری هستند. برای تحقیقات بیشتر، مطالعات پارامتری گسترده DAEM انجام می شوند. از طریق مطالعات تطبیقی و پارامتری، توصیه هایی برای بهینه سازی روش های ساخت حفاری های عمیق روی تونل های سپری پیشنهاد می شوند.

عنوان فارسی مقاله:
مطالعه تطبیقی روش های ساخت در حفاری های عمیق روی تونل های سپری
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Tunnelling and Underground Space Technology – Volume 71, January 2018, Pages 329-339

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Deep excavation
Tunnels
Numerical simulation
Construction method
Comparative analysis
تعداد صفحات ترجمه شده: 21 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Ming-Guang Li, Jin-Jian Chen, Jian-Hua Wang, Yan-Fei Zhu,
موضوع: ,  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله تونل سپری

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه

2- مروری بر مورد بررسی شده

3- شبیه سازی عددی

3- 1- مدل عددی

3- 2- پارامترهای ورودی

شکل 1- اصل و مفهوم روش DAEM.

شکل 2- طرح سیستم نگهدارنده DAEM.

شکل 3- هندسه و شبکه کل مدل.

شکل 4- مدل سازه ای DAEM.

3- 3- فرایند شبیه سازی

جدول 1- خواص مهندسی لایه های خاک.

شکل 5- دامنه خاک اصلاح شده.

3- 4- تحلیل نتایج عددی

شکل 6- مقایسه بین پیش بینی عددی و نتایج اندازه گیری شده.

4- مطالعات تطبیقی روش های ساخت

شکل 7- روش های حفاری متعارف برای گودال روی تونل های سپری.

جدول 2- مقایسه بین پروژه های پیشین و پروژه حاضر (چن و همکاران، 2015).

4- 1- طرح های فرضی روش های متعارف ساخت

شکل 8- روش حفاری جدایش موازی (PIEM) برای این سابقه موردی.

شکل 9- روش حفاری تقسیم بندی قائم (PPEM) برای این سابقه موردی.

4- 2- شبیه سازی عددی روش های متعارف ساخت

شکل 10- مدل سازه ای PIEM.

شکل 11- مدل سازه ای PPEM.

4- 3- نتایج و تحلیل

شکل 12- مقایسه خیز کف با استفاده از طرح های مختلف ساخت : a) DAEM، b) PIEM، c) PPEM.

شکل 13- مقایسه خیز تونل با استفاده از طرح های ساخت مختلف.

جدول 3- خیز تونل ها در اثر هر مرحله از ساخت.

5- مطالعات پارامتری DAEM

5- 1- اثر هر گودال کوچک بر خیز تونل

شکل 14- خیز تونل در اثر حفاری هر گودال کوچک مستقل.

5- 2- اثر رویه حفاری

5- 3- اثر فاصله دیوارهای جدا کننده

جدول 4- خیزهای تونل ها با فواصل مختلف دیوارهای جداکننده.

6- توصیه هایی برای بهینه سازی روش ساخت

7- نتیجه گیری ها و توصیه ها


ترجمه چکیده

گرچه یک روش ساخت مناسب به کمینه ساختن اثر ناشی از حفاری روی تاسیسات موجود کمک می کند، مطالعات کمی بر مقایسه و بهینه سازی روش های ساخت پروژه های مهندسی در عمل متمرکز شده اند. در این مقاله، برای مقایسه روش های ساخت جهت حفاری روی تونل های سپری از طریق یک مطالعه موردی، که بوسیله روش حفاری نوینی، به نام روش حفاری متناوب تقسیم شده (DAEM) ساخته شده است، شبیه سازی های عددی سه بعدی (3D) انجام می شوند. یک مدل عددی سه بعدی در نرم افزار اجزای محدود (FE)، آباکوس 6.10، ایجاد شده تا فرایند عملی ساخت DAEM را شبیه سازی کند، و نتایج عددی همراه با داده های میدانی تحلیل شده اند. مطالعات تطبیقی از طریق شبیه سازی طرح های فرضی ساخت دو روش حفاری متعارف که برای مورد بررسی شده پیشنهاد شده بودند، انجام شدند. نتایج عددی موید کارایی DAEM در کنترل تغییر شکل تونل زیری در اثر حفاری هستند. برای تحقیقات بیشتر، مطالعات پارامتری گسترده DAEM انجام می شوند. از طریق مطالعات تطبیقی و پارامتری، توصیه هایی برای بهینه سازی روش های ساخت حفاری های عمیق روی تونل های سپری پیشنهاد می شوند.


چکیده انگلیسی

Although an appropriate construction method contributes to minimizing the excavation-induced impact on existing facilities, few studies have focused on the comparison and optimization of the construction methods for engineering projects in practice. In this paper, Three-dimensional (3D) numerical simulations are carried out to compare the construction methods for an excavation above shield tunnels through a case history, which has been constructed by a novel excavation method, referred to as divided alternate excavation method (DAEM). A 3D numerical model is developed in the finite element (FE) software, ABAQUS 6.10, to simulate the practical construction process of the DAEM, and the numerical results are analyzed in combination with the field data.

Comparative studies are performed by simulating the hypothetical construction schemes of two conventional excavation methods that were proposed for the investigated case. Numerical results confirm the effectiveness of the DAEM on controlling the excavation-induced underlying tunnel deformation. Extensive parametric studies of the DAEM are performed for further investigation. Through the comparative studies and parametric studies, suggestions are proposed for optimization of construction methods for deep excavations above shield tunnels.

 


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله تونل سپری

 

1- مقدمه

شانگهای در دهه های گذشته اقدامات بی سابقه ساخت زیرساخت را تجربه کرده است. برای کاهش فشار ترافیکی در این ناحیه شهری فشرده، تونل های متروی بسیاری در این دوره زمانی با استفاده از دستگاه های سپری متوازن کننده فشار خاک (EPB) حفر شده اند. در همین حال، تونل های بزرگ راهی بیشتر و بیشتری در حال ساخت هستند، که مستلزم حفاری های عمیق با پشتیبانی سازه های حائل است. حفاری های عمیق موجب تغییر شکل های بزرگ بالقوه خاک در داخل و خارج گودال حفاری خواهند شد، و تاثیری جدی بر تونل های سپری موجود مجاور خواهد گذاشت. اگر تنش و تغییر شکل بیش از حد در تونلهای سپری ایجاد شوند، ترک هایی ایجاد شده و تونل های مذکور ممکن است تخریب شوند. بنابراین، برای به حداقل رساندن این اثر منفی، مقایسه و بهینه سازی این طرح ها پیش از ساخت اهمیت ویژه ای دارد.

تغییر شکل تونل ها ناشی از حفاری عمیق مجاور مسئله ای شایع برای مهندسین هستند. چانگ و همکاران (2001) سابقه ای موردی را گزارش کردند که در آن مقطعی از تونل در نتیجه حفاری مجاور تخریب شد. برای حفظ تونل های موجود در برابر تخریب، تمهیدات یا اقدامات ترمیمی، شامل تقویت خاک در داخل ناحیه حفاری شده و افزایش استحکام سازه های حائل، اتخاذ می شوند. به علاوه، توالی منطقی حفاری نیز به کنترل تغییر شکل تونل های موجود بطور موثر از طریق تبعیت از اثر زمان- فضا کمک می کند. اما، کارایی این تمهیدات و اقدامات ترمیمی بر تغییر شکل تونل نیاز به ارزشیابی دارد.

روش عددی ابزاری عملی است و بطور گسترده ای برای ارزیابی پاسخ تونل ها به حفاری های عمیق مجاور بکار گرفته شده اند. شبیه سازی عددی دوبعدی به دلیل کارآیی محاسباتی زیاد آن دارای اولویت است. با استفاده از 2D FEM، هو و همکاران (2003) تغییر مکان های عمودی و افقی دو تونل مجاور حاصل از حفاری را پیش بینی کردند. دولزالوا (2001) تغییر شکل و تغییر تنش ناشی از حفاری روباز در یک تونل را پیش بینی کرد، و نتایج محاسبه شده با داده های پایشی همخوانی خوبی داشت. ژنگ و وی (2008) پاسخ تونل های موجود در سه موقعیت شاخص به حفاری، یعنی در خط وسط زیر کف حفاری، درست زیر کف دیوار آب بند و بیرون دیوار آب بند، مطالعه کردند. با در نظر گرفتن ماهیت نامتقارن حدفاصل حفاری و تونل های مجاور، شبیه سازی های عددی سه بعدی برای دستیابی به تخمین های دقیق تر مورد نیاز هستند. از طریق شبیه سازی های سه بعدی، لیو و همکاران عوامل تاثیرگذار مختلف بر تغییر شکل تونل­های زیرین، نظیر عمق تقویت زمین، توالی حفاری و زاویه کج شدگی بین تونل جدید و تونل های موجود، را تحلیل کردند. اخیرا، هوانگ و همکاران (2013) پارامترهایی که می توانند بر پاسخ تونل اثر بگذارند، شامل موقعیت نسبی تونل نسبت به حفاری، قطر تونل، ابعاد حفاری، و تمهیدات حفاظتی تونل را مطالعه کردند. تاکنون، شبیه سازی های عددی بسیاری برای شبیه سازی فرایند حفاری و پاسخ سازه ای تونل های مجاور انجام شده اند. اما، فقط معدودی از آنها بر تعیین مقدار اثر روش های ساخت بر تغییر شکل تونل ها تمرکز کرده بودند، گرچه روش مناسب ساخت در عمل نقش مهمی ایفا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *