دانلود ترجمه مقاله وابستگی ظرفیت تحمل نهایی رفتار شکست شمع های سیمانی اختلاط عمیق تی شکل – الزویر ۲۰۱۸

22,000 تومان

در این مطالعه، سری ‌شبیه‌سازی‌های دوبعدی المان محدود تست‌های بارگذاری شمع‌های DCM و TDM توسعه‌یافته نمونه مرجع انجام شدند تا رفتار باربری و تسلیم‌شان تحت حجم و طول شمع کنترل‌شده بررسی شود. محوریت اصلی تأثیر رابطه دوسویه شکل و کلاهک شمع ‌بزرگ‌شده و مقاومت شمع روی این رفتارهاست. پارامتر ضریب شکل 〖(α〗_S) برای لحاظ شکل و اندازه کلاهک شمع معرفی شد.