دانلود ترجمه مقاله کرنش برشی آستانه ی تناوبی در ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس درجا – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله کرنش برشی آستانه ی تناوبی در ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس درجا – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله کرنش برشی آستانه ی تناوبی در ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس درجا – الزویر ۲۰۱۸:افزایش فشار آب منفذی صرفا وقتی مشاهده می شود که سختی قریب به 80 درصد مقدار اولیه کم شود. وقوع تاخیر بدین علت است که تفاوتی بین کرنش آستانه ای تناوبی از ایجاد فشار آب منفذی tpγ و کرنش آستانه ی تناوبی از تخریب سختی γtd وجود دارد. باتوجه به اینکه شیوه ی JGS 0543- 2009 تمهید استانداردی در فرایند طراحی عملی است، انتظار می رود که داده های بیشتر در اینده ی نزدیک دردسترس قرار خواهند گرفت و امکان مباحث بیشتر درمورد کرنش آستانه فراهم شود.

عنوان فارسی مقاله:
کرنش برشی آستانه ی تناوبی در ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس درجا
عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Database: Elsevier – ScienceDirect (ساینس دایرکت)

Journal: Soils and Foundations – Volume 58, Issue 3, June 2018, Pages 756-765

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Dynamic soil properties
Cyclic stiffness degradation
Damping ratio
Threshold strain
Pore water pressure generation (IGC:-D07)
تعداد صفحات ترجمه شده: 21 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Koji Ichii, Takeko Mikami,
موضوع:  ,   
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 11 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله فشار آب منفذی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- شرایط تست و نمونه های خاک

3- رویه ی پردازش داده ها برای نتایج تست

1.3 سختی برش اولیه

جدول 1- خلاصه ای از خصوصیات نمونه¬های خاک

شکل 1- فرایند تخمین سختی برشی اولیه G0

2.3 ایجاد فشار آب منفذی

شکل 2- مقایسه ی سختی برش اولیه تخمینی G0 و سختی محاسبه شده از سنجش سرعت موجی درجا.

شکل 3- نمونه ی ایجاد فشار آب منفذی در بارگذاری چند مرحله ای (نمونه ی شماره 06؛ سطح کرنش هر مرحله در بالا آمده است).

شکل 4- مقادیر ایجاد فشار آب منفذی

شکل 5- نمونه ای از مقادیر فشار آب منفذی پس از بارگذاری در هر مرحله.

جدول 2- دسته بندی و تعداد نمونه ها

4- خلاصه ی نتایج تست

1.4 سختی و نسبت میرایی

شکل 6- تخریب سختی برشی (نمونه No و Ip در نمودار فوق آمده اند)

2.4 ایجاد فشار آب منفذی

3.4 تخریب سختی برشی و فشار آب منفذی

شکل 7- افزایش نسبت میرایی (نمونه No و IP در نمودار فوق آمده اند).

شکل 8- میانگین نتایج تست ویژگی دینامیک

5- بحث

شکل 9- ایجاد فشار آب منفذی و کرنش در بارگذاری چند ترازی (نمونه No و Ip در نمودار فوق آمده اند).

شکل 10- میانگین خطوط برای افزایش فشار آب منفذی و کرنش های آستانه برای ایجاد فشار آب منفذی.

جدول 3- خلاصه ای از کرنش برشی تناوبی آستانه برای ایجاد فشار آب منفذی

شکل 11- رابطه ی بین تخریب سختی و ایجاد فشار آب منفذی (نمونه No و Ip در نمودار فوق آمده اند).

شکل 12- خطوط تقریب برای رابطه ی بین تخریب سختی و ایجاد فشار آب منفذی

شکل 13- رابطه ی بین کرنش برش آستانه برای ایجاد فشار آب منفذی تناوبی و شاخص خمیرایی خاک Ip، با مقایسه ی داده ها در این بررسی و داده های مطالعات قبلی که در مرتضایی و Vucetic، 2016 خلاصه شده اند.

شکل 14- مقایسه بین نتایج تست برای ماسه تمیز و رس

6- نتیجه گیری


ترجمه چکیده

سطح آستانه ی کرنش برشی تناوبی مورد نیاز برای ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس ازطریق نتایج تست های برشی تناوبی سیلندر توخالی پیچشی مطابق با JGS 0543-2009 بررسی می شود. بررسی نتایج قبلی را تایید می کند، یعنی کرنش برش تناوبی آستانه تابع تنش چگالش موثر و شاخص نرمینگی (Ip) است. انحراف معیارها و میانگین در ترازهای تخمینی کرنش آستانه بشرح ذیل هستند: 0.038 ± 0.023% (Ip < 30, r0c 5 100 kN/m2) 0.047 ± 0.016% (Ip < 30, r0c > 100 kN/m2) 0.047 ± 0.016% (Ip < 30, σ´c > 100 kN/ m2) 0.143 ± 0.041% (Ip ≥ 50) همانطورکه در تحقیق قبلی پی برده شد، ترازهای کرنش آستانه ای برای ایجاد فشار آب منفذی رس از ماسه ی تمیز بزرگتر هستند.

افزایش فشار آب منفذی صرفا وقتی مشاهده می شود که سختی قریب به 80 درصد مقدار اولیه کم شود. وقوع تاخیر بدین علت است که تفاوتی بین کرنش آستانه ای تناوبی از ایجاد فشار آب منفذی tpγ و کرنش آستانه ی تناوبی از تخریب سختی γtd وجود دارد. باتوجه به اینکه شیوه ی JGS 0543- 2009 تمهید استانداردی در فرایند طراحی عملی است، انتظار می رود که داده های بیشتر در اینده ی نزدیک دردسترس قرار خواهند گرفت و امکان مباحث بیشتر درمورد کرنش آستانه فراهم شود


چکیده انگلیسی

The threshold level of the cyclic shear strain required for pore water pressure generation in clay samples is examined through the results of torsional hollow cylinder cyclic shearing tests according to JGS 0543-2009. The study confirms the previous results, namely, that the threshold cyclic shear strain is dependent on the effective consolidation stress and plasticity index (Ip). The average and standard deviations in the estimated threshold strain levels are 0.038 ± 0.023% (Ip < 30, σ′c ≦ 100 kN/m2), 0.047 ± 0.016% (Ip < 30, σ′c > 100 kN/m2), 0.079 ± 0.028% (30 ≦ Ip < 5 0), and 0.143 ± 0.041% (Ip ≧ 50). As was found in past research, the levels of threshold strain for pore water pressure generation for clay are larger than those for clean sand.

An increase in pore water pressure is only observed when the stiffness is reduced to around 80% of its initial value. This delay occurs because there is a difference between the cyclic threshold strain of the pore water pressure generation, γtp, and the cyclic threshold strain of the stiffness degradation, γtd. Since the test procedure of JGS 0543-2009 is a standard scheme in the practical design process, it is expected that more data will become available in the near future which will allow for further discussions on threshold strain.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله فشار آب منفذی 

 

1- مقدمه

تبعیت کرنشی خاک­ها یکی از مهمترین خصوصیات مطروحه در طراحی های لرزه ای است. وقتی کرنش در خاک از سطح معینی فراتر رود، که بعنوان آستانه تعریف می­شود، تخریب سختی، افزایش نسبت میرایی، تغییر حجم، و افزایش فشار آب منفذی معمولاً مشاهده می­شوند. تخریب سختی برشی و افزایش نسبت میرایی با افزایش سطح کرنش برشی توسط بسیاری از محققین بررسی شده اند (بعنوان نمونه Anderson و Richart؛ 1976؛ Stokoe و Lodde، 1978؛ Kokusho و همکاران، 1982؛ Ishibashi و Zhang، 1993). سطح آستانه ی مورد نیاز کرنش برشی برای القای تغییر حجم در خاک یا ایجاد فشار آب منفذی همچنین بررسی شده است (بعنوان نمونه Silver و  Seed، 1971؛ Stoll و Kald، 1977؛ Dobry و همکاران، 1982؛ Vucetic، 1994؛ Tabata و Vucetic، 2010). Hsu و Vucetic (2004) کرنش برشی آستانه ی تناوبی حجمی را برای نشست تناوبی γtv، در درجات اشباع مختلف با برش نمونه­ی مستقیم نوع سازمان ژئوتکنیک، تست­های نشست تناوبی چند مرحله ای بررسی کردند و نشان دادند که کرنش برشی آستانه ی تناوبی حجمی γtv در رس درمقایسه با ماسه بزرگتر است، و بطورکلی با شاخص خمیرایی[1] خاک (Ip) زیاد می شود. Hsu و Vucetic (2006) نشان دادند که کرنش برش آستانه برای فشار تناوبی آب منفذی γtp در خاک چسبنده درمقایسه با خاک دانه ای بزرگتر است، و با شاخص خمیرایی خاک (Ip) زیاد می­شود. مرتضایی و Vucetic (2016) اثر تنش چگالش موثر را روی ترازهای کرنش برشی آستانه برای تخریب تناوبی و ایجاد فشار آب منفذی تناوبی در رس کاملاً اشباع بررسی کردند. این درحالی است که بررسی های روی کرنش برشی آستانه مبتنی بر تست هایی بودند که مختص تحقیق طراحی شده بودند. لذا تلاش بیشتری برای کسب داده های بیشتر لازم است. اگر مباحث مربوط به کرنش آستانه ای با نتایج تست در رویه ی طراحی عملی با نمونه های درمحل انجام شوند، داده های بیشتر و مباحث مفصل تر در آینده ی نزدیک ممکن خواهند بود.

از این دیدگاه، بررسی مفصل کرنش آستانه برای ایجاد فشار آب منفذی در نمونه های رس با نتایج تست با استفاده از رویه ی تست عملی انجام می شود. روش شامل تست های برش پیچشی تناوبی روی نمونه های استوانه­ی توخالی مطابق با JGS 0543- 2009 است. اگرچه رویه­ی تست برای تست­های برش پیچشی تناوبی همانند رویه ی تست های سه محوری تناوبی مطابق با JGS 0542-2009 نیست، روش استانداردی در کسب خصوصیات دینامیک خاک برای آنالیزهای پاسخ لرزه ای محسوب می شود.

[1] plasticity index

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *