دانلود ترجمه مقاله مقاومت در برابر مایع سازی سیلت دارای فیبر تقویت شده با انعطاف پذیری کم – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مقاومت در برابر مایع سازی سیلت دارای فیبر تقویت شده با انعطاف پذیری کم – الزویر ۲۰۱۸

دانلود ترجمه مقاله مقاومت در برابر مایع سازی سیلت دارای فیبر تقویت شده با انعطاف پذیری کم – الزویر ۲۰۱۸:این تحقیق به بررسی تاثیر تقویت BFC ( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته ) بر سیلت با انعطاف پذیری پایین می پردازد که این کار با انجام ۳۶۰ آزمایش چرخه ای سه محوری انجام شده است.تاثیر سه نوع مواد ( برای مثال ، BCF = 0.3%, 0.5% و ۱%) – سه طول مختلف ) برای نمونه ، BL = 5, 10,و( ۱۵-mm – سه تراکم نسبی ( برای مثال ، Dr, p = 40%, 60%, 80%),) و سه مورد فشار محصور موثر ( σ’۳ = ۵۰, ۱۰۰, و( ۱۵۰ kPa بررسی شده اند و نتایج تحلیل شده و با مقادیر مرجع مقایسه شدند. برای کنترل تکرار پذیری نتایج ،تمام آزمایش ها برای سه نسبت فشار چرخه ای ۰٫۳۵, ۰٫۲۵, و ۰٫۱۸انجام می شوند.

عنوان فارسی مقاله:

مقاومت در برابر مایع سازی سیلت دارای فیبر تقویت شده با انعطاف پذیری کم

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

الزویر

دینامیک خاک و مهندسی زلزله – Soil Dynamics and Earthquake Engineering

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Low plasticity silt, Liquefaction resistance, Cyclic triaxial, Fibre
تعداد صفحات ترجمه شده: ۱۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Amin Chegenizadeh, Mahdi Keramatikerman, Hamid Nikraz
موضوع: ,,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 6 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله مایع سازی سیلت

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ مواد آزمایش

۳٫ آماده سازی نمونه

۴٫ روش تحقیق

۵٫ نتایج و بحث

۵٫۱ نتایج آزمایش های شاخص

۵٫۲ تاثیر مواد BCF

۵٫۳ تاثیر طول (BCF (BL

۵٫۴ تاثیر تراکم نسبی (Dr)

۶٫ نتیجه گیری


چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته BCF بر مقاومت گدازش سیلت دارای انعطاف پذیری پایین می پردازدو این کار از طریق انجام یک سری آزمایش های سه محوری چرخه ای بر نمونه های مرجع تقویت شده و تقویت نشده می پردازد.تاثیرات مواد BCF ( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته) – طول مواد BL – تراکم نسبی (Dr و فشار موثر محصور (σ’۳) بر مقاومت گدازش نمونه های تقویت شده بررسی شدندو نتایج با آزمون های مرجع مقایسه شدند.نتایج نشان داد که افزایش مقدار مواد BCF( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته) با افزایش مقاومت گدازش سیلت همراه است.همچنین بیان شده است که افزایش طول فیبر از ۵ میلی متر به ۱۰ میلی متر و ۱۵ میلی متر باعث افزایش مقاومت گدازش نمونه ها می شوند.نتایج مرحله بعد نشان داد که با افزایش تراکم نسبی (Dr), ، مقاومت گدازش نمونه های مقاوم ( تقویت شده ) قابل توجه تر از نمونه های تقویت نشده هستند. در نهایت، بررسی های مربوط به تاثیر فشار محصور موثر (σ’۳) بر مقاومت گدازش نمونه های مقاوم نشان داد که افزایش فشار موثر محصور در نمونه ها باعث کاهش مقاومت گدازش نمونه ها می شود و دلیل آن مهار پراکندگی است.


Abstract

This study sought to investigate the effect of bulk continuous filament (BCF) on the liquefaction resistance of low plasticity silt by performing a series of cyclic triaxial tests on the reference (unreinforced) and reinforced specimens. The effects of BCF contents and length (BL), relative density (Dr), and effective confining pressure (σ’۳) on the liquefaction strength of the reinforced specimens were investigated and the results were compared with the reference tests. The results showed that increasing the BCF content improved the liquefaction resistance of the silt. Also, it was noted that increasing the fibre length from 5-mm, to 10-mm and 15-mm respectively, increased the liquefaction resistance of the specimens. The results in the next stage showed that by increasing the relative density (Dr), liquefaction resistance of a reinforced specimen is more pronounced than that of an unreinforced specimen. Finally, investigations on the effect of effective confining pressure (σ’۳) on the liquefaction resistance of the reinforced specimens showed that increasing the effective confining pressure reduced the liquefaction resistance of the specimens due to suppression of the dilatancy.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله مایع سازی سیلت

  1. مقدمه

سیلت یک نوع خاک با ذرات ریز است که در برابر گدازش مربوط به رویداد زمین لرزه آسیب پذیر می باشد (1). در ابتدا ، سید و همکارانش(2) بیان کردند که خاک های دارای ذرات ریز باید سه شراط را داشته باشند تا به عنوان خاک غیر قابل گدازش در نظر گرفته شوند  و این شرایط بر اساس معیار چینی بیان شده اند.تناقض موجود در برگیرنده عواملی مثل وجود تعداد ذرات کمتر 15 درصد – محدودیت در وجود مایع LL کمتر از 35 درصد و مقدار آب Wc بیشتر از 90 درصد محدوده مایع هستند.ارزیابی گدازش با استفاده از شاخص های چینی بعد ها با توجه به مشاهدات مرتبط با چند مثال از گدازش در خاک های سیلت و خاک رس به چالش کشیده شد (3). تعدادی دیگر از تحقیقات هم اهمیت شاخص ارتجاعی بودن PI را به صورت مجموعه ای از پارامترهای مورد استفاده در خاک های دارای ذرات ریز مطرح کردند ( 4-8).

بولانگر و ادریس (9) نیز استفاده از شاخص های چینی را در بررسی های گدازش خاک های دارای ذرات ریز توصیه نکردند و استفاده از معیارهای مکانیکی را در آسیب پذیری گدازه ای حاک های دارای ذرات ریز بررسی کردند.این محققان دو گروه از خاک های شبیه رس ( 7≤PI و   5≤PI  در خاک های  CL-ML ( و شبیه شن را بررسی کردند و رفتار چرخه ای خاک های دارای ذرات ریز را مطالعه کردند و استفاده از ” عدم موفقیت در نرم سازی چرخه ای ” را به جای ” گدازش ” خاک های دارای ذرات ریز دارای رفتار مشابه با خاک رس مطرح کردند.

ال تاک و همکارانش ( 10) نیز به بررسی رفتار چرخه ای سیلت و خاک های سیلت شنی پرداختندو گزارش کردند که سیلت های غیر ارتجاعی در برابر گدازش آسیب پذیر هستند و از نظر تولید آب مازاد حفره  و کشش زفتار مشابه با شن ها دارند.همچنین این محققان بیان کردند که نسبت کشش چرخه ای CRR در خاک با افزایش مقدار سیلت با نسبت مشابه خلا افزایش می یابد.

استفاده از فیبر در بهبود وضعیت زمین بر گرفته از خاک های تقویت شده توسط ریشه درختان است.بسیاری از تحقیقات هم برای این هدف انجام شدند تا تاثیر تقویت فیبر را بررسی کنند.برای مثال ،بومیناتان و هاری ( 11) به بررسی تاثیر تقویت فیبر ها بر مقاومت گدازه ای خاکستر ها پرداختند.این محققان بیان کردند که اضافه کردن فیبر باعث افزایش مقاومت گدازه ای می شود و دلیل آن افزایش رفتار اتصالی و پراکندگی فشار آب حفره در میان ذرات خاکستر ها می باشد.

در یک تحقیق دیگر ،نورزاد و امینی ( 12) به بررسی تاثیر تقویت فیبر ها بر مقاومت چزخه ای شن های سیلیتی پرداختند و گزارش کردند که اضافه کردن فیبر باعث کاهش آسیب پذیری گدازه ای  خاک می شود. همچنین ، این محققان بیان کردند که تقویت در نمونه های دارای تراکم متوسط مشهود تر از نمونه های پراکنده اسن (12). در یک تحقیق دیگر ، ورکوئیل و همکارانش (13) تاثیر افزودن ترکیبات به هم تنیده و آزاد را با ویژگی های مکانیکی مختلف شن  بررسی کردند و گزارش کردند که مقاومت چرخه ای خاک زمانی افزایش می یابد که بافت های خاک در شن وجود داشته باشد.ماهر و هو ( 14) رفتار شن های بتنی دارای فیبر های تقویت شده را در شرایط بارگیری بررسی کردند .نتایج تحقیق بیان کرد که اضافه کردن فیبر با افزایش مقاومت چرخه ای شن های بتنی همراه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *