دانلود ترجمه مقاله تاثیر معماری بومی سازه بر پایداری شهری مطالعه موردی: جزیره قشم، ایران – الزویر ۲۰۱۸

28,000 تومان

مهم ترین چالش دنیای امروز که بشر نقش اساس در آن دارد کاهش مصرف انرژی است (مالکی 2011). مشخصا، حدودا 40 درصد انرژی جهانی در بخش ساخت و ساز مصرف می شود (سیزن و همکاران2009). نقش ساختمان ها در مصرف انرژی به علت رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و توسعه استانداردهای زندگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته در حالیکه مصرف منابع انرژی عموما به علت تغییرات اب و هوا افزایش یافته است؛ ازاینرو، دنیای کنونی نیازمند قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار شهری است (الگرینی و همکاران 2016).