دانلود مقاله ترجمه شده مبدل DC-DC خودسازگار بر اساس عامل برای کنترل سیستم انرژی ترکیبی – ۲۰۱۸ IEEE

15,000 تومان

این مقاله نقش مهم الکترونیک قدرت در توسعه منابع انرژی تجدید پذیر و ادغام گسترده آن ها را نشان داده است. همچنین نشان داده شده است که چگونه الکترونیک قدرت می تواند منابع انرژی تجدید پذیر را از مولدهای پسیو به مولدهای اکتیو تبدیل کند و در نتیجه آن ها دیگر از شرایط متغیر آب و هوایی تبعیت نمی کنند و به میزان تقاضای بار در سیستم HES بستگی دارند که به دلیل سیستم ذخیره سازی و مولد توزیع است که از کنترل انتقال انرژی تبعیت می کنند.