دانلود مقاله ترجمه شده آنالیز مشخصه الکترومغناطیسی موتور القایی – IEEE 2018

16,000 تومان

در این مقاله یک HTS CIM جدید در ارتباط با کمینه سازی ریپل گشتاور و مولفه عمودی میدان مغناطیسی به سطح نوار مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که عملکرد موارد HTS همچنان به طور کامل توسعه نیافته اند اما نیازمند بهینه سازی بیشتری هستند. براساس ساختار اولیه، طراحی بهینه سازی ساختار سیم پیچ های ابررسانا انجام شده است. سیم پیچ های سه لایه ابررسانا حول محور z می چرخند. پس از محاسبه و مقایسه، عملکرد موتور هنگامی که لایه دوم ۱۸ درجه و لایه سوم ۳۶ درجه می چرخد در بهترین حالت قرار دارد. مطابق با مشخصات الکترومغناطیسی مدل های پایه ای و بهینه شده، اثربخشی ساختار بهینه سازی شده تایید می شود.