دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی شکستگی هیدرولیکی توسط تزریق چرخه ای – الزویر ۲۰۱۷

16,000 تومان

آزمون آزمایشگاهی سه محوری مربوط به شکست هیدرولیکی بر روی ماسه‌سنگ تنسی به‌منظور ارزیابی اثر تزریق تناوبی بر کاهش فشار فروپاشی و افزایش آسیب در اطراف شکست هیدرولیکی انجام می‌شود. در ماسه‌سنگ تنسی، تزریق تناوبی فشار فروپاشی را تا ۱۶% کاهش می‌دهد، اما این تزریق تناوبی بر فشار فروپاشی در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده تأثیرگذار نمی‌باشد. برای درک اثر خستگی بر ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده، نیاز به تحقیقات بیشتری است، چرا که اثر خستگی باعث افزایش فعالیت آکوستیک قبل از شکست بدون کاهش در فشار فروپاشی می‌شود. افزایش مجموع تعداد رویدادهای AE و رویدادهای AE پیش از شکست توسط تزریق تناوبی هم در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده و هم ماسه‌سنگ خشک قابل‌مشاهده است.