دانلود ترجمه مقاله کنترل هماهنگ معکوس کننده های چندعاملی – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

در این مقاله، نقش DGs در پشتیبانی ولتاژ و جبران هارمونیک در MG متصل به شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پشتیبانی ولتاژ و جبران هارمونیک هر دو می‌توانند با اندازه گیری محلی یا مبتنی بر ارتباط انتخاب شوند و ظرفیت محدود خط اتصال اینورترهای DG نیز در پشتیبانی ولتاز و جبران هارمونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. جبران هارمونیک پیشنهاد شده بر مبنای ادمیتانس واقعی است و در انتخاب اندازه گیری محلی یا راه دور منعطف می‌باشد.