دانلود ترجمه مقاله رویکرد برنامه نویسی غیرخطی فازی برای ارزیابی فرایندهای تولید – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

 یک جفت برنامه ی کسری غیرخطی برای محاسبه مرزهای پایین و بالا در نسبت S/N فازی فرمول بندی می شوند. با کاهش مدل و جایگزینی متغیر، این جفت برنامه ی کسری غیرخطی به برنامه های درجه دوم تبدیل می شوند. با حل برنامه های درجه دوم تبدیل شده، راه حل های بهینه ای را برای مرزهای پایین و بالای نسبت S/N فازی به دست می آوریم. با استنتاج شاخص های رتبه بندی نسبت های S/N فازی از جایگزین های فرآیند تولید، نتیجه ارزیابی جایگزین ها به دست می آید.