دانلود ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی یک شرکت چندملیتی: دیدگاه‌های شرکت، صنعت و سازمانی – الزویر ۲۰۱۸

50,000 تومان

دهه گذشته شاهد رشد قابل‌توجهی در سیاست و تحقیقات اختصاص‌داده‌شده به حاکمیت شرکتی شرکت‌های چند ملیتی ( MNEها ) بوده‌است در حالی که امور مالی شرکت و حوزه‌های تحقیقات تجاری بین‌المللی همچنان به ارزیابی چالش‌های پیش رو MNEها در بازارهای محصولات و سرمایه خارجی را ادامه می‌دهند، محققان همچنین چالش‌های اساسی حاکمیت شرکتی را بررسی می‌کنند، به خصوص هنگامی که MNEها تحت چارچوب‌های نظارتی رسمی متفاوت و در زمینه‌های نهادی رسمی و هنجاری متغیر عمل می‌کنند …