پرسشنامه ارزش های تحصیلی مدل پینتریچ و همکاران(1997؛محمدی وهمکران؛1393)

12,000 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی:

مولفه:2

سوالات:24

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه:

روایی  پرسشنامه:

 پایایی پرسشنامه:

منبع:

فرمت:word

تعداد صفحات:5