دانلود ترجمه مقاله پلاستر گچی بازیافتی تحت فشار و ضایعات: ویژگی های اجزای ساختمانی سازگار با محیط زیست – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

با استفاده از فشار بارگذاری تک محوری (10 kN) قبل از زمان گیرش از نمونه های اولیه الگوبرداری شد. مقاومت فشاری و خمشی، تخلخل و ریزساختار ارزیابی شد. نتایج مقاومت فشاری در بازه 3/12 و 9/33 MPa بود ، یعنی بیشتر از حداقل مورد نیاز برای استانداردهای برزیل برای مصالح ساختمانی (≤2/5 MPa). نسبت کمی آب/ جرم جامد و فشار بارگذاری تک محوری قبل از زمان گیرش به کاهش تخلخل کمک می کند که در ریزساختار چگال نشان داده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهند این اجزا سبب ایجاد اجزای ساختمانی با کیفیت مطلوب می شود.