دانلود ترجمه مقاله مهندسی سنتزهای پلی کتاید مدولار برای تولید سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۸

16,000 تومان

سنتز میکروبی سوخت های زیستی و مواد شیمیایی صنعتی ادامه یافته و ادامه خواهد یافت تا تبدیل به یکی از زمینه های تحقیقاتی اصلی در طراحی سوخت و ساز و زیست شناسیِ ترکیبی شود، اهمیت چشمگیر و ارزش صنعتی این محصولات، کاهش قابل پیش بینی منابع فسیلی و دغدغه های زیست محیطی دارای نوسان ارائه خواهد شد (۴۶-۴۹). در مقایسه با دیگر معادلات شیمیایی سوخت و سازی نظیر اسید چرب، ایزوپِرِنوئید و مسیر های شیکیمِیت، سنتز زیستی پلی کِتید توسط سنتزهای پلی کِتید (PKSs) پیمانه ای از نوع I به دلیل تنوع و تطبیق پذیری اش اهمیت ویژه ای دارد و سنتزهای پلی کِتید (PKSs) پتانسیل لازم برای تهیه ی ترکیباتی را دارد که فضای شیمیایی منحصر به فردی را اشغال می کنند.