دانلود ترجمه مقاله حفاظت از بارهای حساس به روش های بهینه سازی شده تزریق ولتاژ – الزویر ۲۰۲۰

21,000 تومان

در این مقاله یک روش جبران سازی ولتاژ بر پایه DVR برای حفاظت از بارهای بحرانی ارائه شد که به ساخت یک مرجع ولتاژ مناسب برای سیستم کنترل DVR وابسته است. پیدا کردن چنین مرجعی تضمین می کند که توان خروجی DVR در حین وقوع خطا کمینه باشد. محاسبات مرجع با استفاده از یک الگوریتم حداقل مربعات بارگشتی و دانستن ضریب توان بار انجام می پذیرد. همچنین، روش پیشنهادی می تواند به شکلی تنظیم شود که دامنه ولتاژ جبران ساز را کمینه کند.