پرسشنامه فضیلت سازمانی (کامرون و همکاران، 2004)

5,300 تومان

تعریف مفهومی متغیر :

تعریف عملیاتی: 

مولفه:5

سوالات:15

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: 

روایی  پرسشنامه

 پایایی پرسشنامه:

منبع: 

فرمت:word

تعداد صفحات:6

25% تخفیف خرید مقالات ترجمه شده_کد تخفیف: ZSJEFGX9