دانلود ترجمه مقاله انگیزش دانشجویان برای جستجوی فیدبک در محیط کار بالینی – Taylor & Francis 2017

14,000 تومان

در این مطالعه، ما دریافتیم که خودمختاری بالا و انگیزه بیشتر نسبی احتمالا منجر به پردازش بازخورد برای هدف یادگیری می شود. بنابراين، آگاهی دانشجويان در مورد انگيزه ی آنها برای جستجوی بازخورد، ممکن است يادگيری خود تنظیم را افزايش دهد. یا به عبارت دیگر، همانطور که توسط Crommelink و همکاران بیان شده است، برای طراحی برنامه آموزشی برای پیشرفت افراد به سوی هدف یادگیری مورد استفاده قرار گیرد (Crommelinck & Anseel 2013). این مهم است، زیرا ما انتظار داریم دانش آموزان به طور مستقل روند یادگیری خود را در محل کار بالینی تنظیم کنند.