دانلود ترجمه مقاله تاثیر پارامترهای هندسی در شکل گیری کیفیت لوله آلیاژ تیتانیوم TA18 با مقاومت بالا در خمش کنترل عددی – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

برای به دست آوردن لوله خمیده واجد شرایط، R/D باید بیشتر از 2.0 باشد؛ نسبت نازکی دیواره Δ با D و t بزرگتر کمی افزایش می یابد، در حالی که نسبت ضخامت دیواره Δti و ΔD با D بزرگتر و t کوچکتر افزایش می یابد؛ Δto و ΔD در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابند، در حالی که Δti برای D/T مشابه با افزایش D و t افزایش می یابد.