دانلود ترجمه مقاله تحلیل پویا از فرار مالیاتی زیست محیطی شرکت های رشوه گیر – الزویر ۲۰۲۰

22,000 تومان

در این تحقیق ما با استفاده از مدل رشد مبتنی بر تحقیق و توسعه با مقررات دوگانه به تحلیل اثرات سیاست های زیست محیطی، فساد، نرخ رشد اقتصادی و رفاه پرداختیم. ما برای ارائه مدل از چانه زنی نش میان بنگا های اقتصادی و ماموران دولت استفاده کردیم که توسط هارستاد و سونس (۲۰۱۱) معرفه شده است. سپس، انگیزه مقرارت دولتها برای کاهش آلودگی، تجارت مجوز انتشار و تغییرات درونزاد در تعداد شرکت های الاینده در پی استفاده از فناوری را مد نظر قرار داده و موارد زیر را تائید می کنیم:…