دانلود ترجمه مقاله ریسک سایکوزیس در عود مجدد اختلال افسردگی حاد روان پریشی و غیر روان پریشی – Ajp 2018

17,000 تومان

دوازده مطالعه با معیارهای ورود مطابقت داشتند، و به طور کلی شامل ۵۴۶ بیمار روان پریش (سایکوز) و ۱۵۸۳ بیمار غیر روان پریش با افسردگی یک قطبی بودند. در هفت مطالعه، نسبت خطر مربوط به یک قسمت روان پریشی قبلی یا بعدی در بیمارانی که افسردگی شاخص آن ها روان پریشی بود، در مقایسه با کسانی که قسمت شاخص آن ها غیر روان پریشی بود، ۹٫۹۸ بود (۹۵ درصد ، CI= 4.75 ، ۲۰٫۹۴). در هشت مطالعه نسبت خطر مربوط به روان پریشی در میان همه قسمت های افسردگی در زیرگروه های دارای شاخص روان پریشی یا غیر روان پریشی، ۷٫۲۴ بود (۹۵ درصد، CI = 5.03 ، ۱۰٫۴۳). زمانی که منابع عدم تجانس مورد بررسی قرار گرفتند، تفاوت در خطر روان پریشی بین این زیر گروه ها همچنان قوی باقی ماند.