دانلود ترجمه مقاله کنترل حالت کشویی قابل‌پیش‌بینی سیستم‌های نامشخص و غیرقطعی خطی همراه با تأخیر – الزویر ۲۰۱۸

20,000 تومان

طرح کنترل پیشنهادی، به کلاس (دسته‌ای) از سیستم‌هایی که به صورت منظم مدل‌سازی شده اند، تعمیم داده شده است. برای این کلاس (دسته) از سیستم‌های آشفته همراه با تأخیر در حالت، تبدیل به سیستمی با حالت بدون تأخیر ، پیشنهاد شده است. شرایط ثبات سیستم نامشخص و غیرقطعی حلقه بسته ، به دست آمده است، و نتایج حاصل از این کار با کارهای قبلی مقایسه شده است. برای نشان دادن اثربخشی روش پیشنهادی، نتایج شبیه سازی نیز ارائه شده است.