دانلود ترجمه مقاله شناسایی گوینده در گفتار نجوایی – اسپرینگر ۲۰۱۸

18,000 تومان

ما از توصیف کننده های صوتی با عملکرد در الگوریتم انتخاب ترکیبی استفاده کردیم تا بتوانیم گفتار عادی و نجوایی را تشخیص دهیم . مشخص شد که ویژگی های انتخاب شده از نظر توانایی تشخیص بین گویشور های مختلف، مناسب هستند. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که ویژگی ها برای یک گویشور مشابه و برای گویشور های مختلف متفاوت هستند. نتایج با ترکیب ویژگی های طنین با نام های نرخ عبور صفر، افت، بی نظمی، شفافیت و میزان تندی و فرکانس Mel در سه حالت تمرین و تست محاسبه شده اند، یعنی حالت ۱) خنثی – خنثی ۲) نجوا – نجوا و ۳) خنثی – نجوا . اما، هدف ما تمرین خنثی و تست نجوا برای شناسایی می باشد. ویژگی های طنین ۶% افزایش در صحت شناسایی را در مقایسه با ویژگی های MFCC برای ۳۵ گویشور با شرایط خنثی – نجوا ایجاد کردند.