دانلود ترجمه مقاله مصرف قند و اختلال کم توجهی – بیش فعالی – الزویر ۲۰۱۹

19,000 تومان

در این تحقیق، به وجود ارتباط بین مصرف ساکاروز با شیوع ADHD در میان پسران ۶ سال ( در تحلیل مقطعی فاکتورهای تاثیرگذار و تحلیل اصلاح شده) اشاره شده است. به هر حال، تحلیل های مازاد مقطعی برای سن ۱۱ سالگی بیانگر این است که ارتباطی در تحلیل های خام و اصلاح شده وجود ندارد. همچنین، ارتباطی بین مصرف ساکاروز و شیوع ADHD در سنین ۶ تا ۱۱ سال مشاهده نشده است.