دانلود ترجمه مقاله سنتز و مشخصات نانوکامپوزیت کیتوسان مغناطیسی عاملدار شده با آمینوتترازول به عنوان یک نانوحامل جدید برای تحویل هدفمند ژن – الزویر ۲۰۱۸

18,000 تومان

نانوحامل تولید شده بهبود در رهاسازی پلاسمید درpH زیستی برابر با 4/7 را نشان داد. نانوحامل کیتوسان مغناطیسی N دار شده، تاثیر مفید خود را در بهبود تظاهر ژن در خط سلول HECK-293T نشان داد. بنابراین، کیتوسان مغناطیسی N دار شده جدید به عنوان یک حامل ژن بسیار کارآمد با پتانسیل کاربرد در درمان سرطان، نویدبخش خواهد بود.