دانلود ترجمه مقاله تغییر در فعالیت‌ الکل دهيدروژناز و آلدئيد دهيدروژناز در سرم بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کلیوی – الزویر ۲۰۱۸

10,000 تومان

تحلیل فعالیت ALDH بین گروه‌های مورد آزمایش تفاوت معنی‌داری نشان نداد. نتيجه‌گيري: به‌نظر مي‌رسد افزايش فعاليت ADH و کلاس I ايزوآنزيم آن در سرم بيماران مبتلا به RCC ناشي از ايزآنزيم‌های آزاد شده از سلول‌هاي سرطاني است و ممکن است براي تشخيص سرطان کليوي مفيد باشد.