دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی شکستگی هیدرولیکی توسط تزریق چرخه ای – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی شکستگی هیدرولیکی توسط تزریق چرخه ای – الزویر ۲۰۱۷

دانلود ترجمه مقاله بررسی آزمایشگاهی شکستگی هیدرولیکی توسط تزریق چرخه ای – الزویر ۲۰۱۷:آزمون آزمایشگاهی سه محوری مربوط به شکست هیدرولیکی بر روی ماسه‌سنگ تنسی به‌منظور ارزیابی اثر تزریق تناوبی بر کاهش فشار فروپاشی و افزایش آسیب در اطراف شکست هیدرولیکی انجام می‌شود. در ماسه‌سنگ تنسی، تزریق تناوبی فشار فروپاشی را تا ۱۶% کاهش می‌دهد، اما این تزریق تناوبی بر فشار فروپاشی در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده تأثیرگذار نمی‌باشد. برای درک اثر خستگی بر ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده، نیاز به تحقیقات بیشتری است، چرا که اثر خستگی باعث افزایش فعالیت آکوستیک قبل از شکست بدون کاهش در فشار فروپاشی می‌شود. افزایش مجموع تعداد رویدادهای AE و رویدادهای AE پیش از شکست توسط تزریق تناوبی هم در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده و هم ماسه‌سنگ خشک قابل‌مشاهده است.

عنوان فارسی مقاله:

مطالعات آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2017
نشریه:

الزویر

مجله بین المللی مکانیک سنگ و علوم معدن – International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Hydraulic fracturing
Acoustic events
Fatigue
Cyclic injection
تعداد صفحات ترجمه شده: 17 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
S.M.Patel CH.Sondergeld.S.Rai
موضوع:  
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس:  

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده
۱٫ مقدمه
۲ مواد و روش تجربی
۳٫ بحث و نتیجه‌گیری
۳٫۱ شکست هیدرولیکی متعارف ماسه‌سنگ تنسی خشک
۳٫۲ شکست هیدرولیک تناوبی ماسه‌سنگ تنسی خشک
۳٫۳ شکست هیدرولیکی متعارف در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده
۳٫۴ شکست هیدرولیکی تناوبی در ماسه‌سنگ تنسی اشباع‌شده
۳٫۵ اثر تزریق تناوب بر نفوذپذیری شکست
۳٫۶ اندازه‌گیری عرض منطقه‌ی فرایند با استفاده از تصاویر SEM
۴٫ نتیجه‌گیری


چکیده

ما در این تحقیق احتمال کاهش فشار فروپاشی سنگ و افزایش آسیب پیرامون ترک هیدرولیکی را با استفاده از تزریق تناوبی پیش از ‌شکست طی شکست هیدرولیکی تحت شرایط تنش سه محوره ارزیابی می‌کنیم. برخلاف افزایش یکنواخت فشاری که در شکست هیدرولیکی عادی استفاده می‌شود، سیال در چند سیکل تا زمان ‌شکست تزریق می‌شود. طی تزریق تناوبی، فشار بیشینه هر سیکل با فواصل 10% فشار فروپاشی مرجع افزایش پیدا می‌کند. فشار فروپاشی مرجع سنگ فشاری است که سنگ طی شکست هیدرولیکی در اثر تزریق عادی به نقطه تسلیم می‌رسد. برای به دست آوردن فشارهای ‌شکست مرجع، نمونه‌هایی از ماسه‌سنگ خشک و اشباع تنسی به‌صورت هیدرولیکی با تزریق عادی شکسته شد. کاهش فشار فروپاشی و افزایش آسیب حین تزریق تناوبی به‌طور کمّی باحالت شکست هیدرولیکی عادی مقایسه شد.

انتشار صوت (AE)، نفوذپذیری شکست و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای سطح شکست جهت مقایسه آسیب حین شکست‌های هیدرولیکی ناشی از شکست هیدرولیکی عادی و شکست هیدرولیکی ناشی از تزریق تناوبی بکار گرفته شدند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد آسیبی که حول ترک هیدرولیکی ناشی از شکست در اثر تزریق تناوبی در ماسه‌سنگ تنسی ایجاد می‌شود تقریباً دو برابر آسیب ناشی از تزریق عادی است. هم‌چنین، فشار فروپاشی‌ای که حین شکست ناشی از تزریق تناوبی در ماسه‌سنگ خشک تنسی ثبت شد کمتر بود و بیش از دو برابر انحراف معیار تزریق عادی تغییر یافت.


Abstract

We assess the possibility of decreasing the breakdown pressure of rock and increasing the damage around hydraulic fracture by using pre-breakdown cyclic injection during hydraulic fracturing under triaxial stress conditions. Unlike the monotonous increase in pressure used in conventional hydraulic fracturing, the fluid is injected in cycles until breakdown. During cyclic injection, the peak pressure of each cycle is increased in an increment of 10% of the reference breakdown pressure. The reference breakdown pressure of the rock is the pressure at which the rocks fails during hydraulic fracturing by conventional injection.

To obtain a reference breakdown pressures, specimens of dry and saturated Tennessee sandstone were hydraulically fractured by conventional injection. The decrease in breakdown pressure and increase in damage during cyclic injection is quantitatively compared with the case of conventional hydraulic fracturing. Acoustic emission (AE), fracture permeability, and Scanning Electron Microscope (SEM) images of the fracture surface were used to compare the damage around hydraulic fractures generated by conventional and cyclic injection hydraulic fracturing. Laboratory results indicate that the damage generated around hydraulic fracture by cyclic injection hydraulic fracturing of dry Tennessee sandstone is approximately twice that generated by conventional injection. Also, the breakdown pressure recorded during cyclic injection fracturing of dry Tennessee sandstone is lower and varies more than two standard deviations from that of conventional injection.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله شکستگی هیدرولیکی

 

1. مقدمه

شکست هیدرولیکی یک تکنیک شبیه‌سازی است که سیال تزریقی، رشته‌ای از مخلوط‌ها که معمولاً متشکل از آب، افزودنی‌های شیمیایی و پروپانتند، درون سوراخ مته تحت‌فشار قرار‌ می‌گیرد. به سبب این فشار، ترک‌ها شروع به شکل‌گیری‌ می‌کنند. آغاز ترک‌خوردگی تسلیم اولیه سنگ بدون ورود سیال تعریف‌ می‌شود. پس از آغاز ترک‌خوردگی، جدایی اتفاق‌ می‌افتد که فشار آن فشار بیشینه ثبت‌شده است. جدایی تحت تأثیر نفوذ سیال تزریقی داخل ترک تازه و تراکم‌پذیری سیستم است. بنابراین، افت ناگهانی فشار پس از فشار فروپاشی دیده‌ می‌شود. ترک ایجادشده به جریان سیال تزریقی ورودی به داخل حجم بزرگ‌تری با ساختار هدف کمک‌ می‌کند. به‌طورکلی، فشار فروپاشی باید بر تمرکز تنش درجای پیرامون جداره سوراخ مته و هم‌چنین مقاومت کششی سنگ غالب باشد. هابرت و ویلیس رابطة فشار فروپاشی سنگ نفوذناپذیر را به این صورت ارائه دادند:

صورت اصلاح‌شده این معادله را‌ هایمسون و فایرهارست جهت منظور کردن اثرات پوروالاستیک منتشر کردند:

در اینجا Pbu و Pbl به ترتیب کران‌های بالا و پائین فشار فروپاشی، To مقاومت کششی، P فشار حفره‌ای،  و به ترتیب تنش‌های اصلی افقی بیشینه و کمینه،  تنش قائم و است که در آن  ضریب بایوت و v ضریب پوآسون است. کاهشی در مقاومت کششی سنگ منجر به کاهش فشار فروپاشی‌ می‌شود. پس از شروع ترک‌خوردگی، ترک‌ها منتشر‌ می‌شوند که ناحیه رشد تدریجی را حول آن ایجاد‌ می‌کنند. در این مقاله، ناحیه رشد تدریجی حد ریز ترک‌خوردگی در مجاورت شکست هیدرولیکی یا حد آسیب ناشی از شکست و مرتبط با شکست هیدرولیکی است (شکل 1). انتقال‌پذیری هیدروکربن به جداره سوراخ مته با افزایش عرض ناحیه رشد تدریجی بیشتر‌ می‌شود.

اراسلان (4) و میغانی (5) از کاهش مقاومت کششی سنگ در اثر بارگذاری تناوبی در آزمایش‌های برزیلی خبر دادند. میغانی (5) ترک‌های بین‌دانه‌ای بیشتری در تصاویر SEM در سنگی که تحت بارگذاری تناوبی آزمایش‌شده بود مشاهده کرد. اگر کاهش مقاومت کششی در اثر بارگذاری تناوبی به دلیل تزریق تناوبی در شکست هیدرولیکی رخ دهد،‌ می‌تواند کاهش فشار فروپاشی را به دنبال داشته باشد. هالس آشکار ساخت که تزریق تناوبی قبل و بعد فروپاشی باعث بهبود شکست هیدرولیکی معمولی می‌شود. او پیشنهاد کرد قبل از فشار فروپاشی که برای تضعیف شکل و ساختار انتخاب‌شده می‌باشد، از یک سری شوک‌های فشاری استفاده شود و این امر باعث تکثر شکست‌ها می‌شود. شوک‌های فشاری در حفره‌ها (چاه‌ها) با استفاده از یک چکش هوا یا یک پیستون به کار گرفته می‌شوند.

دانلود ترجمه مقاله شکستگی هیدرولیکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *