دانلود ترجمه مقاله تأثیر پودر سنگ معدنی بر مقاومت خمشی بتن – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

سه سطح جایگزینی نرمه بتن ۰٪، ۲۵٪ و ۱۰۰٪ در مخلوط های بتن استفاده شدند. سطح ۲۵٪، درصد جایگزین بهینه ای است که با انجام مطالعات مربوط به استحکام برای سطوح ۰، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد جایگزینی شن وماسه حاصل گردید. مقاومت های فشاری ۲۸ روزه مربوطه ۲۴٫۴۹، ۲۷٫۹۱، ۲۴٫۶۴، ۲۱٫۳۳ و ۱۹٫۴۰ نیوتن برمیلی مترمربع بودند. مخلوط ها برای دستیابی به پنج استحکام مختلف طراحی شده اند. مخلوط های بتنی برای رسیدن به یک اسلامپ یا کارپذیری تقریبا ثابت در دامنه ۶۰-۱۸۰ میلی متر طراحی شده اند و به همین ترتیب نسبت آب سیمان متغیر بود. روش مورداستفاده برای طراحی مخلوط مطابق با آنچه در “طراحی مخلوط های بتن معمولی” ذکر شده است بود. جدول ۲ نسبت های ترکیبی دقیق را نشان می دهد. سیمان و مصالح سنگی در ابتدا در یک میکسر بتن مخلوط شدند.