دانلود ترجمه مقاله بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص بیوشیمی سرم جوجه گوشتی – Oxford Journals 2018

دانلود ترجمه مقاله بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص بیوشیمی سرم جوجه گوشتی – Oxford Journals 2018

دانلود ترجمه مقاله بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص بیوشیمی سرم جوجه گوشتی – Oxford Journals 2018:هیچ تفاوتی در مرگ و میر ناشی از آنتریت نکروتیک یا افزودن Gln مشاهده نشد. میانگین پایین مرگ و میر ۱٫۶% مشاهده شده در این آزمایش با کاربرد NE آزمایشگاهی غیرمعمول نیست. شارما و همکاران ۲۰۱۷، از مدل NE مشابه استفاده کردند و دریافتند که < 3% کل مرگ و میر در روز ۳۵م است که در صورت بیماری NE تغییر می¬کند. جارارایامان و همکاران، ۲۰۱۳ هیچ مرگ و میری را به دلیل تزریق آزمایشگاهی NE با استفاده از گونه¬های مخلوط شده Eimeria و یک تایید فشار زمینه های بیماری زای Cp را مشاهده نکردند

عنوان فارسی مقاله:

بهبود عملکرد رشد، مورفولوژی روده و شاخص های بیوشیمی سرم جوجه های گوشتی در طی مبارزه با آنتریت نکروتیک با مکمل رژیم غذایی L-گلوتامین

عنوان انگلیسی مقاله:
سال انتشار میلادی: 2018
نشریه:

Oxford Journals

علوم طیور – Poultry Science

کلمات کلیدی فارسی:
کلمات کلیدی انگلیسی:
Somatic embryogenesis – Norway spruce – conifers – SE technology
تعداد صفحات ترجمه شده: 16 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
نویسندگان:
Jan Kępczyński
موضوع:  ,
دسته بندی رشته:
فرمت فایل انگلیسی: 8 صفحه با فرمت pdf
فرمت فایل ترجمه شده: Word
کیفیت ترجمه: عالی
نوع مقاله: isi
تعداد رفرنس: دانلود ترجمه مقاله جوجه گوشتی

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

طرح آزمایشی و پرورش پرندگان

بیماری NE

امتیاز دهی به آسیب

شاخص های مورفولوژی روده و بیوشیمی سرم

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

عملکرد

امتیازات زخم روده

ریخت شناسی دستگاه گوارش

شاخص های بیوشیمیایی سرم

بحث

نتیجه گیری


چکیده

بیماری آنتریت نکروتیک (تورم روده عفونی) (NE) موجب زیان های اقتصادی قابل توجهی در صنعت تولید مرغ گوشتی به ویژه در پرندگان رشد کرده بدون آنتی بیوتیک در جیره غذایی می شود. L- گلوتامین (Gln) اسید آمینه ای است که احتمالاً خسارت متابولیک ناشی از بیماری را کاهش داده و رشد روده را بهبود می بخشد. این مطالعه به بررسی اثرات مکمل Gln جیره (10 g/kg) بر عملکرد رشد، ضایعات روده، مورفولوژی ژژونوم و شاخص های بیوشیمیایی جوجه های گوشتی طی بیماری NE می پردازد. این مطالعه از یک آرایش فاکتوریل تیمارها استفاده کرد که شامل: بیماری NE، بله یا خیر؛ گنجاندن Gln ر جیره، 0 g/kg در استارتر (S)، 0 تا 10 روز، رشد (G روز 10 تا 24 و پایانی (F) روز 24 تا 35، 10 g/kg در S، G، F یا 10 g/kg تنها در S، G. هر تیمار دارای 6 تکرار و 17 پرنده به ازای هر واحد آزمایشی برای تعیین عملکرد و 2 پرنده برای سایر معیارها بود.

بیماری موجب کاهش قابل توجه عملکرد پرندگان، افزایش وقوع ضایعات روده شده و بر شاخص های رشد دستگاه گوارش و بیوشیمی سرم تاثیر می گذارد. صرفنظر از بیماری، مکمل Gln موجب افزایش سود (P < 0.05)، جذب مواد غذایی (P < 0.05) و کاهش (FCR (P < 0.05 در روز 24م می شود. در روز 35م، Gln بهره وری (P < 0.05) و (FCR (P < 0.001 را بهبود بخشید، در حالیکه حذف Gln از جیره پایانی موجب کاهش اثرات مفید روی وزن گیری شده نه FCR. Gln جیره میزان زخم را در ژژونوم (P < 0.01) و ایلئوم (P < 0.01) پرندگان بیمار کاهش داد. در روز 16م، Gln ارتفاع پرزها را نسبت به عمق کریپت در پرندگان غیر بیمار افزایش داد (P < 0.05) و عمق کریپت در پرندگان بیمار در روز 24م کاهش یافت (P < 0.05) .

صرفنظر از بیماری، افزودن Gln در روز 16م عمیق کریپت را در کاهش داد (P < 0.05) و ارتفاع پرزها (P < 0.01) و همچنین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت (P < 0.001) را در روز 24م افزایش داد. Gln جیره صرفنظر از بیماری سطح اسید اوریک سرم را کاهش داد (P < 0.05).مطالعه حاضر نشان داد که Gln جیره اثرات نامطلوب NE را برطرف می کند و احتمالاً در رژیم های فاقد آنتی بیوتیک مفید است.


ABSTRACT

Necrotic enteritis (NE) causes significant economic losses in the broiler chicken industry, especially in birds raised without in-feed antibiotics. L-glutamine (Gln) is an amino acid that may compensate for metabolic losses from infection and improve the intestinal development.

This study investigated the effects of dietary Gln (10 g/kg) supplementation on growth performance, intestinal lesions, jejunum morphology, and serum biochemical indices of broiler chickens during NE challenge. The study employed a factorial arrangement of treatments with factors: NE challenge, no or yes; dietary Gln inclusion, 0 g/kg in starter (S), d 0 to 10, grower (G) d 10 to 24, and finisher (F) d 24 to 35; 10 g/kg in S, G, F, or 10 g/kg in S, G only. Each treatment was replicated in 6 floor pens with 17 birds per pen as the experimental unit for performance and 2 birds for other measurements.

Challenge significantly reduced bird performance, increased incidence of intestinal lesions, and affected intestinal development and serum biochemical indices. Regardless of challenge, Gln supplementation increased gain (P < 0.05), feed intake (P < 0.05), and decreased FCR (P < 0.05) on d 24. On d 35, Gln improved gain (P < 0.05) and FCR (P < 0.001) whereas withdrawing Gln from finisher tended to diminish the beneficial effect on weight gain but not FCR. Dietary Gln reduced lesion scores in the jejunum (P < 0.01) and ileum (P < 0.01) in challenged birds.

On d 16, Gln increased villus height to crypt depth ratio in unchallenged birds (P < 0.05) and reduced crypt depth of challenged birds on d 24 (P < 0.05). Regardless of challenge, supplementation with Gln reduced crypt depth on d 16 (P < 0.05), and increased villus height (P < 0.01) and the villus height to crypt depth ratio (P < 0.001) on d 24. Dietary Gln lowered serum uric acid level regardless of challenge (P < 0.05). The current study indicates that dietary Gln alleviates adverse effects of NE and may be useful in antibiotic-free diets.


نمونه ترجمه مقاله:دانلود ترجمه مقاله جوجه گوشتی

آنتریت نکروتیک (NE) در ماکیان ناشی از Clostridium perfringens (Cp) پیشتر از طریق آنتی­بیوتیک­های غذایی کنترل می­شد و ممنوعیت تغذیه آنتی­بیوتیک در اتحادیه اروپا موجب افزایش شیوع این بیماری شد (Shojadoost et al., 2012). شکل­های تحت بالینی NE در گله ها بدون علائم بالینی قابل تشخیص وجود دارد و احتمالاً موجب نقص در عملکرد به دلیل هضم ضعیف بدون نشانه بارزی از بیماری است (Van der Sluis, 2000; Kaldhusdal et al., 2001). برآورد شده است که NE سالانه موجب خسارت 6 میلیارد دلار آمریکا به صنعت جهانی ماکیان می­شود (Wade and Keyburn, 2015). بیشتر توجه حال حاضر بر روی به دست آوردن راه­حلی برای کنترل NE است و این موضوع نیازمند درک بهتر روند بیماری شناسی و متابولیک آن است که موجب افت عملکرد می­شود. عفونت یک پیامد حیاتی NE که اغلب اوقات مشاهده می­شود. التهاب در سیتوکینین­ها و کموکاین­ها طی آلودگی به NE افزایش قابل توجهی می­یابد (Lee et al.,2011) و NE نیز واکنش التهابی موضعی قوی را ایجاد می­کند چنانچه در رابطه با دنباله اصلی اینتروسیت­ها و هیپرامیک پروپریا مشاهده می­شود (Olkowski et al., 2006). عفونت یک فرایند مصرف کننده انرژی است و دستگاه ایمنی مهره­داران بیمار افزایش سرعت متابولیک 8% تا 27% را نشان می­دهد (Martin et al., 2003). جین و همکاران (1995) دریافتند که میتوکندری استخراج شده در موش­های آزمایشگاهی به طور In vivo با سیتوکینین­های پیش عفونی شده تحریک شد که موجب 30% افزایش در تنفس موش­ها گردید. تامین انرژی این فرایند نیازمند مصرف گلوکز و L- گلوتامین (Gln) در سطوح بالا است که منجر به تجزیه سریع ذخایر پروتئینی بدن جهت تامین Gln به عنوان ماده پیش­نیاز برای گلوکونئوزنز می­شود (Michie, 1996). به عنوان فراوانترین اسید آمینه در پلاسما و ماهیچه اسکلتی، گردش و غلظت­های Gln بافت طی آلودگی و یک آلودگی  متوسط کاهش چشمگیری می­یابد و موجب افزایش 150 تا 200% در سرعت گلوکونئوژنز میزان و درنتیجه اتلاف شدید بافت چربی می­شود (Askanazi et al., 1980; Lochmiller and Deerenberg, 2000).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *