دانلود ترجمه مقاله دستگاهی جدید برای ثبت تمایل احتراق خود بخودی ذغال سنگ و ذغال سنگ-شیل – الزویر ۲۰۱۸

14,000 تومان

شاخص Wits-CT از مجموع حجم کربن نمونه مورد ازمایش و اختلاف دمای ان در طی واکنش با اکسیژن استفاده میکند تا میزان استعداد احتراق خودبخودی را پیش بینی کند. 18 نمونه برسی شده اند که نتیج در متن وجود دارند. از نتایج مشخص شد که ذغال سنگ و ذغال سنگ شیل با میزان شاخص Wits-CT بالاتر، بیشتر مستعد احتراق خودبخودی هستند. تحقیقات تکمیلی روی ذغال سنگ های مختلف در حال انجام است تا بتوان منبع اطلاعاتی وسیعی برای زغال سنگ و ذغال سنگ شیل، به اضافه وقایع شناخته شده خودگرمایی ثبت کرد.