دانلود ترجمه مقاله سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف – ۲۰۱۸ BMC

16,000 تومان

به طور کلی، رنگ پوست انسان به عنوان نتیجه ای از فشار انتخاب ، یک ویژگی بسیار پیچیده و متغیر است که توسط چندین لوکوس ژنتیکی کنترل می شود (اسامی این لوکوس ها در جدول ۱ خلاصه شده است). سازگاری رنگ پوست فرآیند پیچیده ای است؛ زیرا جمعیت های مختلف مکانیسم های ژنتیکی مشترک و مستقلی دارند که تعداد زیادی از ژن ها با اثرات مختلف بر روی فنوتیپ را شامل می شوند. سازگاری رنگ پوست یک روند تکاملی طولانی است که تحت تاثیر وقایع تاریخی و حتی ماقبل تاریخی و ژنتیک جمعیت قرار دارد. مطالعات کنونی دیدگاه های جامعی در مورد فرآیند انتخاب طبیعی و مکانیسم های تغییر رنگ پوست انسان ارائه می دهند.